Η 100 Running Team, εν όψει του 14ου Διεθνή Μαραθωνίου «Μέγας Αλέξανδρος»,

ΦΩΤΟ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Παμπονηιακή Ομοζπονδία Ελλάδορ (Π.Ο.Ε), ζηα πλαίζια ηων
δπάζεων ηηρ για ηην ζςμπλήπωζη ηων 100 σπόνων από ηην κοπύθωζη ηηρ
Γενοκηονίαρ ηων Ελλήνων ηος Πόνηος, ήηοι με ηην απόβαζη ηος Μοςζηαθά
Κεμάλ ζηην Αμιζό ηην 19η Μάϊος 1919, ζαρ πποζκαλεί να ζςμμεηάζσεηε
ζηην ομάδα ηηρ Παμπονηιακήρ Ομοζπονδίαρ Ελλάδορ «100 Running Team»,
η οποία ηην 14η Αππιλίος 2019 θα ηπέξει ζηον 14ο Διεθνή Μαπαθώνιο
«ΜΕΓΑ΢ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ΢» ζηην πόλη ηηρ Θεζζαλονίκηρ.
΢ηόσορ ηηρ Παμπονηιακήρ Ομοζπονδίαρ Ελλάδορ είναι η ανάδειξη ηηρ
ζςμμεηοσήρ ωρ πολςπληθέζηεπη Ομάδα Δπόμος, πος έσει λάβει μέπορ ζε
ελληνική διοπγάνωζη, με κενηπικό ζύνθημα «Τρέτω για τη μνήμη, Τρέτω για
τη ζωή». Μέζω αςηού, επιθςμεί να διαδοθεί ηο μήνςμα «Όσι άλλερ
γενοκηονίερ», με ζκοπό ηην αποηποπή αςηών, και ηην απόδοζη θόπος ηιμήρ
ζηα θύμαηα ηηρ Γενοκηονίαρ από ηο κεμαλικό καθεζηώρ. Η καθολική
ζςμμεηοσή ζηον εν λόγω Μαπαθώνιο θα ζςμβάλλει ζηην διάδοζη ηος
μηνύμαηορ ηηρ Γενοκηονίαρ ηόζο ζε εγσώπιο επίπεδο όζο και ζε διεθνέρ
επίπεδο.
Οι δηλώζειρ ζςμμεηοσήρ μποπούν να γίνοςν είηε μέζω ηηρ παπακάηω
θόπμαρ: http://bit.ly/100RunningTeam
Είηε ζηα παπακάηω ζημεία:
Θεσσαλονίκη
Κέντρο
Παμποντιακι Ομοςπονδία Ελλάδοσ ( Λεωφόρου Νίκθσ 1):
 (Εγγραφζσ) Τρίτθ – Πζμπτθ: 10:00 – 14:00