Από τις 30 Νοεμβρίου η δημόσια προσφορά της Εθνικής στους Έλληνες επενδυτές

ΦΩΤΟ:ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ:ΑΡΧΕΙΟΥ

Από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 2 Δεκεμβρίου θα διαρκέσει η δημόσια προσφορά της Εθνικής Τράπεζας προς τους Έλληνες επενδυτές, στο πλαίσιο της διαδικασίας αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου.

Συγκεκριμένα, θα διατεθούν έως και 1.000.000.000 νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ και τιμής διάθεσης 0,30 ευρώ.

Η δημόσια προσφορά θα διαρκέσει τρεις εργάσιμες ημέρες.

Σημειώνεται ότι από τη δημόσια προσφορά προς τους ξένους επενδυτές και από την ανταλλαγή ομολόγων έναντι μετοχών, η Εθνική κατάφερε να αντλήσει 1,16 δισ. ευρώ.

Η ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος

Η από 17.11.2015 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των κοινών µετόχων της Τράπεζας (οι αποφάσεις της οποίας εγκρίθηκαν από τις από 17 Νοεμβρίου 2015 ιδιαίτερες γενικές συνελεύσεις των προνομιούχων μετόχων της Τράπεζας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει), αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας για άντληση κεφαλαίων ύψους έως €4.482 εκατ. εν μέρει µε καταβολή µετρητών και εν μέρει μέσω εισφοράς εις είδος, µε έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών και κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των υφιστάμενων µετόχων (η Αύξηση).

Ειδικότερα, αποφασίσθηκε η άντληση κεφαλαίων έως €4.482 εκατ. μέσω αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, µε κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των υφιστάμενων µετόχων, µε την έκδοση έως 14.940.000.000 νέων, κοινών, ονοµαστικών, µετά ψήφου µετοχών, ονοµαστικής αξίας € 0,30 η κάθε µία (οι Νέες Μετοχές).

Η τιμή διάθεσης για κάθε μία Νέα Μετοχή καθορίσθηκε με την από 19 Νοεμβρίου 2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας κατ’ εξουσιοδότηση της από 17 Νοεμβρίου 2015 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης σε €0,30 (η Τιμή Διάθεσης). Για το μέρος της Αύξησης που δύναται να καλυφθεί με καταβολή μετρητών (η Σε Μετρητά Αύξηση), η κάλυψη δύναται να λάβει χώρα, μεταξύ άλλων, μέσω διάθεσης στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα έως και 1.000.000.000 Νέων Μετοχών (η ∆ηµόσια Προσφορά). Σημειώνεται ότι δεν θα εκδοθούν κλάσματα μετοχών.

Ο αριθμός των Νέων Μετοχών που θα εκδοθούν από την Αύξηση, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού Νέων Μετοχών που δύναται να διατεθεί μέσω της Δημόσιας Προσφοράς στην Ελλάδα, καθώς και η ονομαστική αξία και η Τιμή Διάθεσης έκαστης Νέας Μετοχής αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο και στην παρούσα ανακοίνωση όπως έχουν διαμορφωθεί μετά τη μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας από 3.533.149.631 σε 235.543.309 νέες, κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Τράπεζας, με συνένωση των υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετοχών (reverse split), με αναλογία 15 παλαιές κοινές μετοχές της Τράπεζας προς 1 νέα κοινή μετοχή της Τράπεζας.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η διάρκεια της ∆ηµόσιας Προσφοράς θα είναι τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες και θα διαρκέσει από τη Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2015 μέχρι και την Τετάρτη, 02 Δεκεμβρίου 2015.

ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Η Τιμή Διάθεσης για κάθε μία Νέα Μετοχή καθορίσθηκε με την από 19 Νοεμβρίου 2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας κατ’ εξουσιοδότηση της από 17 Νοεμβρίου 2015 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των κοινών μετόχων της Τράπεζας σε €0,30 (αφού έχει ληφθεί υπόψη η αναπροσαρμογή λόγω του reverse split). Η Τιμή Διάθεσης είναι κοινή για όλους τους επενδυτές που θα αναλάβουν Νέες Μετοχές συμμετέχοντας στην Συνολική Αύξηση, ανεξαρτήτως σε ποιο σκέλος αυτής υπάγονται και αν συμμετέχουν σε αυτή με καταβολή μετρητών ή με εισφορά εις είδος, συμπεριλαμβανομένων και των προσώπων του αρ. 6α του Ν.3864/2010, όπως ισχύει, που θα συμμετάσχουν στην Συνολική Αύξηση λόγω της Αναγκαστικής Μετατροπής, στο πλαίσιο της υποχρέωσης κατανομής βαρών πριν τη χορήγηση της κρατικής ενίσχυσης.

Σημειώνεται ότι για τον προσδιορισμό της Τιμής Διάθεσης των Νέων Μετοχών από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας ελήφθη υπόψη η τιμή διάθεσης που προέκυψε από τη διαδικασία υποβολής προσφορών από θεσμικούς και άλλους ειδικούς επενδυτές στο βιβλίο προσφορών (book building) της Διεθνούς Προσφοράς και ακολουθήθηκε η διαδικασία του αρ. 7 παρ. 5 του Ν. 3864/2010, δηλαδή η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ελήφθη κατόπιν της έκδοσης της σχετικής απόφασης του Γενικού Συμβουλίου του ΤΧΣ.