“Δώρο χριστουγέννων” με μειώσεις στους λογαριασμούς της ΔΕΗ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Μειώσεις στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος για το 2016 αποφάσισε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, μέσω του περιορισμού των τελών και νέων χρεώσεων δικτύων. Πρόκειται για τις χρεώσεις που αφορούν τη χρήση των Δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και το Τέλος Μείωσης Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) που επιδοτεί μεταξύ άλλων την παραγωγή ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές.

Για τους οικιακούς καταναλωτές οι νέες χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ που θα ισχύσουν από 1ης Ιανουαρίου είναι μειωμένες κατά 5,4% σε σχέση με τις ισχύουσες ενώ για τα δίκτυα μεταφοράς η μείωση θα ισχύσει από 1ης Φεβρουαρίου και είναι 12,5% στο σκέλος ισχύος και 3,91% στο σκέλος ενέργειας.

Τα τέλη διανομής για τους οικιακούς πελάτες παραμένουν παγωμένα στα επίπεδα του 2015.Τα νέα ρυθμιζόμενα τιμολόγια για την πλειονότητα των καταναλωτών θα είναι μειωμένα την επόμενη χρονιά με εξαίρεση τις χρεώσεις για ορισμένες κατηγορίες μεγάλων καταναλωτών όπου ισχύει πάγωμα των χρεώσεων ή αυξήσεις.

Η ΡΑΕ υπογραμμίζει ότι οι αποφάσεις επιφέρουν συνολικά σημαντική μείωση των ρυθμιζόμενων χρεώσεων σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες καταναλωτών ή κατ’ ελάχιστον, μια σχετική σταθεροποίηση (αποτροπή ή συγκράτηση έντονων μεταβολών) για την περίπτωση των πελατών ΥΤ και ΜΤ με ετήσιες καταναλώσεις άνω των 13 GWh, σηματοδοτώντας έτσι την ομαλή προσαρμογή των εν λόγω χρεώσεων στις απαιτήσεις του ενωσιακού δικαίου.

Α. Χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ

Για τις χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ, η ΡΑΕ, λαμβάνοντας υπόψη τη δέσμευση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη διάθεση ποσοστού ύψους 60% των αναμενόμενων εσόδων από τις δημοπρασίες δικαιωμάτων ρύπων του 2016 για την ενίσχυση του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ κατά το έτος αυτό, δηλαδή περίπου 175εκ. €, προσδιόρισε τις χρώσεις ΕΤΜΕΑΡ οι οποίες θα ισχύσουν από 1.1.2016, όπως αποτυπώνονται στον πίνακα 1, ανά κατηγορία καταναλωτή:

Η μείωση του απαιτούμενου εσόδου του ΕΤΜΕΑΡ για το 2016 ανέρχεται στα 130 εκ. € (από ~1067 εκ. € εκτιμώμενα έσοδα του Ειδικού Λογαριασμού από ΕΤΜΕΑΡ κατά το 2015, σε ~937 εκ. € το 2016). Το γεγονός αυτό οδηγεί, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Πίνακα 1, σε μεσοσταθμική μείωση των χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ για το 2016 κατά 8.1%, σε σχέση με τις αντίστοιχες χρεώσεις των ετών 2014-2015.

Οι νέες αυτές χρεώσεις, κατόπιν εφαρμογής της σχετικής μεθοδολογίας, σηματοδοτούν και εξυπηρετούν σε σημαντικό βαθμό την ανάγκη σταδιακής προσαρμογής της χώρας στις αντίστοιχες επιταγές των Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις. Η δυνατότητα πλήρους προσαρμογής θα επανεξετασθεί κατά την αναθεώρηση των τιμολογίων του ΕΤΜΕΑΡ τον Ιούνιο του 2016, βάσει της σχετικής δέσμιας αρμοδιότητας της Αρχής, λαμβανομένων υπόψη και των σχετικών εξελίξεων που θα έχουν δρομολογηθεί για την πλήρη υλοποίηση των απαιτήσεων των Κατευθυντήριων Γραμμών, για την οποία η Αρχή έχει γνωμοδοτήσει αρμοδίως.

Β. Χρεώσεις Χρήσης Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ)

Το ετήσιο κόστος και το απαιτούμενο έσοδο για τη χρήση του ΕΔΔΗΕ για το έτος 2016 μειώθηκαν κατά 2,1% και 2,4% αντίστοιχα, σε σχέση με το 2015, όπως φαίνεται στον πίνακα 2 που ακολουθεί, επιφέροντας αντίστοιχη μείωση των τιμολογίων χρήσης του ΕΔΔΗΕ:

Πίνακας 2. Ετήσιο Κόστος & Απαιτούμενο Έσοδο Δικτύου Διανομής (ΕΔΔΗΕ) 2015 και 2016

Αναφορικά με τις χρεώσεις χρήσης Δικτύου Διανομής (ΕΔΔΗΕ) για το έτος 2016 που αποτυπώνονται στον πίνακα 3 και θα ισχύσουν από 1.2.2016, παρατηρείται, σε όλες τις κατηγορίες πελατών, είτε μείωση (στους πελάτες Μέσης Τάσης) είτε σταθεροποίηση των χρεώσεων, τόσο της ισχύος όσο και της ενέργειας, σε σχέση με το 2015.

Πίνακας 3. Χρεώσεις Χρήσης Δικτύου Διανομής (ΕΔΔΗΕ) 2014-2015 και 2016

Γ. Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ):
Το ετήσιο επιτρεπόμενο και το απαιτούμενο έσοδο για τη χρήση του ΕΣΜΗΕ μειώθηκαν κατά 1,7% και 5,4%, αντίστοιχα, για το έτος 2016 σε σχέση με το 2015, όπως φαίνεται στον πίνακα 4 που ακολουθεί:

Πίνακας 4. Ετήσιο Επιτρεπόμενο & Απαιτούμενο Έσοδο Συστήματος Μεταφοράς (ΕΣΜΗΕ) 2015 και 2016

Για το έτος 2016, σε όλες τις κατηγορίες πελατών παρατηρείται μείωση τόσο της χρέωσης ισχύος όσο και της χρέωσης ενέργειας, σε σχέση με τις αντίστοιχες που ίσχυσαν για το 2015, πλην μίας κατηγορίας πελατών, στην οποία παρατηρείται μικρή αύξηση (Λοιποί πελάτες ΧΤ), η οποία αντισταθμίζει μερικώς την αντίστοιχη σημαντική μείωση που είχε επέλθει στην κατηγορία αυτή κατά την προηγούμενη αναπροσαρμογή των τιμολογίων. Οι νέες χρεώσεις χρήσης Συστήματος Μεταφοράς (ΕΣΜΗΕ) έχουν ως αποτυπώνονται στον πίνακα 5 και θα ισχύσουν από 1.2.2016.

Πίνακας 5. Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς (ΕΣΜΗΕ) 2014-2015 και 2016