Στις 25/4 η γενική συνέλευση του ΟΠΑΠ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Στις 25 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της ΟΠΑΠΟΠΑΠ Α.Ε..

Επί τάπητος θα τεθούν τα εξής:

  • Υποβολή και έγκριση των απλών και των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της δέκατης έκτης (16ης) εταιρικής χρήσης (από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η Δεκεμβρίου 2015) της Εταιρείας, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
  • Έγκριση διανομής (διάθεσης) κερδών της δέκατης έκτης (16ης) εταιρικής χρήσης (από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η Δεκεμβρίου 2015).
  • Απαλλαγή των Mελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα (διαχείριση) της δέκατης έκτης (16ης) εταιρικής χρήσης (από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η Δεκεμβρίου 2015) και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
  • Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των Mελών του Διοικητικού Συμβουλίου για  τη δέκατη έκτη (16η) εταιρική χρήση (από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η Δεκεμβρίου 2015) σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
  • Προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την τρέχουσα δέκατη έβδομη (17η) εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016) σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
  • Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας δέκατης έβδομης (17ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016) και την έκδοση της ετήσιας φορολογικής έκθεσης.
  • Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Γενικών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των Εταιρειών του Ομίλου και των συνδεδεμένων Εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
  • Παροχή ειδικής άδειας για τη σύναψη συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α  του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
  • Έγκριση Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Παροχής Κινήτρων με ίδιες μετοχές της Εταιρείας στα Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. και σε Διοικητικά Στελέχη της Εταιρείας.  Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.