Την 1η Ιουνίου η γενική συνέλευση του Υγεία

ΦΩΤΟ: EUROKINISSI/ OMILOS YGEIA

ΦΩΤΟ: EUROKINISSI/ OMILOS YGEIA

Την 1η Ιουνίου θα διεξαχθεί η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων του Υγεία, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:

  • Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.
  • Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2015.
  • Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2016.
  • Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920.
  • Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου– Ορισμός Ανεξάρτητων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.
  • Λοιπά θέματα – ανακοινώσεις.