Στις 30 Μαΐου η γενική συνέλευση της ΕΛΒΕ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Στις 30 Μαΐου θα διεξαχθεί η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της ΕΛΒΕ Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Εταιρεία.

Επί τάπητος θα τεθούν τα εξής:

  • Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2015 έως 31/12/2015, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
  • Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της εταιρείας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2015 – 31/12/2015.
  • Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 01/01/2016 – 31/12/2016.
  • Έγκριση σύναψης συμβάσεων με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.
  • Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου.
  • Εκχώρηση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 0,30 ευρώ σε 1,20 ευρώ με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των μετοχών λόγω συνένωσης από 13.230.000 κοινές ονομαστικές μετοχές σε 3.307.500 κοινές ονομαστικές μετοχές (reverse split: 1 νέα για κάθε 4 παλαιές) με τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του καταστατικού της εταιρείας.
  • Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή μετρητών στους μετόχους της εταιρείας κατά ποσό 793.800 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,20 ευρώ σε 0,96 ευρώ και τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του καταστατικού.
  • Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.