Ενδιαφέρουσα απάντηση του Επιτρόπου κ. Αβραμόπουλου στον Νίκο Χουντή, για την NOVARTIS, πριν από 8 μήνες

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Την απάντηση που έδωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος κ. Αβραμόπουλος, εξ ονόματος της Κομισιόν, για το θέμα των παράνομων πρακτικών της πολυεθνικής NOVARTIS στην Ελλάδα και των ερευνών των αμερικανικών διωκτικών αρχών την περίοδο 2006-2014, για αθέμιτες πρακτικές, όπως δωροδοκία, διαφθορά, χειραγώγηση αγοράς, διακίνηση μαύρου χρήματος, κλπ., δίνει εκ νέου στη δημοσιότητα, ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας, Νίκος Χουντής.

Στην απάντησή του, ο κ. Αβραμόπουλος αναφέρεται στους προστατευόμενους μάρτυρες, στο ρόλο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), κλπ.

Δίνεται επίσης αυτούσιο το σχόλιο του γραφείου του Νίκου Χουντή (14.07.2017, http://www.chountis.gr/index.php?page=text&CategoryId=&id=4492), σχετικά με την τότε απάντηση του κ. Αβραμόπουλου.

Ακολουθούν η ερώτηση του Νίκου Χουντή και η απάντηση του κ. Αβραμόπουλου:

Ερώτηση Νίκου Χουντή:

Θέμα:  Έρευνα για αθέμιτες πρακτικές για την πολυεθνική Novartis

Οι αμερικανικές ελεγκτικές αρχές ερευνούν τη δραστηριότητα της εταιρίας Novartis την περίοδο 2006-2014 για αθέμιτες πρακτικές: δωροδοκία, διαφθορά, χειραγώγηση αγοράς, διακίνηση μαύρου χρήματος μέσω παρένθετων/υπεράκτιων εταιριών κ.λπ. Η εν λόγω πολυεθνική έχει κατηγορηθεί διεθνώς και επανειλημμένα για ανάλογες πρακτικές και έχει καταβάλει τεράστια πρόστιμα.

Μια από τις βασικές χώρες έρευνας είναι η Ελλάδα, στην οποία η φαρμακευτική δαπάνη από 2,4 δις ευρώ το 2004 εκτοξεύτηκε στα 5,09 δις το 2009 και σήμερα υπολογίζεται γύρω στα 6 δις ευρώ. Οι αμερικανικές αρχές έχουν ήδη ανακρίνει Έλληνες πολίτες-στελέχη της Novartis.

Έχει αποκαλυφθεί ότι η Novartis, προκειμένου να προωθηθεί, δωροδοκούσε χιλιάδες γιατρούς και κρατικούς λειτουργούς με μετρητά-κάρτες, ταξίδια-συνέδρια, κατευθυνόμενη υπερσυνταγογράφηση προς δημόσιους ασφαλιστικούς οργανισμούς, υπερκοστολόγηση φαρμάκων στην Ευρώπη (η Ελλάδα είναι χώρα αναφοράς στον καθορισμό τιμής φαρμάκων πανευρωπαϊκά ως μία από τις 3 φθηνότερες χώρες της ΕΕ) και αλόγιστη προώθηση ακριβότερων σκευασμάτων και εμβολίων.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1.         Ποιες καταδίκες, ή εν εξελίξει έρευνες, για αθέμιτες πρακτικές γνωρίζει, διεθνώς και στην ΕΕ, σε βάρος της Novartis;

2.         Ερευνά τις ανωτέρω αποκαλύψεις που ενδεχόμενα υποκρύπτουν εγκλήματα σε βάρος ασφαλιστικών οργανισμών, χωρών μελών και πιθανώς του προϋπολογισμού της ΕΕ; Ποια μέσα διαθέτει και τι μέτρα λαμβάνει για την προστασία των χωρών μελών από ανάλογες πρακτικές;

Απάντηση του κ. Αβραμόπουλου εξ ονόματος της Επιτροπής:

1. Εναπόκειται στα κράτη μέλη να διερευνούν συγκεκριμένες καταγγελίες περί δωροδοκίας ιατρών από φαρμακευτικές εταιρείες. Η Επιτροπή έδωσε προτεραιότητα στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης στο πλαίσιο του προγράμματος ανταλλαγής εμπειριών για την καταπολέμηση της διαφθοράς, διοργανώνοντας, μεταξύ άλλων, εργαστήριο για εθνικούς εμπειρογνώμονες που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη τον Νοέμβριο του 2015. Επιπλέον, η Επιτροπή θα δημοσιεύσει το 2017 επικαιροποιημένη έρευνα που διεξήχθη, αρχικά, το 2013 σχετικά με τη διαφθορά στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων που ενέχουν οι σχέσεις μεταξύ ιατρών και φαρμακευτικών εταιρειών. Η Επιτροπή στηρίζει επίσης το συναφές έργο που επιτελείται στο πλαίσιο των Ευρωπαίων εταίρων για την καταπολέμηση της διαφθοράς (EPAC) — του Ευρωπαϊκού δικτύου σημείων επαφής για την καταπολέμηση της διαφθοράς (EACN).

Η καταπολέμηση της διαφθοράς αποτελεί μέρος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που προβλέπονται στο πλαίσιο του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής της Ελλάδας. Το πρόγραμμα παρακολουθεί την υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς, λαμβάνοντας υπόψη ειδικές ανάγκες σε τομείς υψηλού κινδύνου όπως οι εθνικές υπηρεσίες υγείας. Για τους εν λόγω τομείς, έχουν σχεδιαστεί ειδικές στρατηγικές με την τεχνική συνδρομή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

2. Η Επιτροπή στηρίζει πλήρως τον στόχο προστασίας των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος («whistleblowers») από αντίποινα και έλαβε μέτρα για την προστασία τους στην τομεακή νομοθεσία της ΕΕ, η οποία καλύπτει ένα φάσμα πεδίων, από τους ελέγχους και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες έως την προστασία του εμπορικού απορρήτου, την κατάχρηση της αγοράς, καθώς και σε άλλες νομικές πράξεις ρύθμισης των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, η Επιτροπή αξιολογεί τώρα την ανάγκη ανάληψης οριζόντιας ή περαιτέρω τομεακής δράσης σε ενωσιακό επίπεδο, το κατά πόσον αυτή είναι εφικτή από νομική άποψη και το εύρος της, τηρώντας ταυτόχρονα την αρχή της επικουρικότητας. Διεξάγεται επί του παρόντος μελέτη εκτίμησης επιπτώσεων και δρομολογήθηκε δημόσια διαβούλευση τον Μάρτιο του 2017.

3. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Καταπολέμηση της Απάτης (OLAF) είναι αρμόδια να διερευνά υποθέσεις εικαζόμενης αθέμιτης χρήσης ή ζημίας του προϋπολογισμού της ΕΕ. Συνεπώς, οιαδήποτε υπόνοια για κατάχρηση κονδυλίων της ΕΕ από φαρμακευτικές ή ιατρικές εταιρείες θα πρέπει να παραπέμπεται στην προαναφερόμενη Υπηρεσία. Η OLAF, ανεξαρτήτως του εάν διεξάγει έρευνα επί υποθέσεων, συνήθως δεν διατυπώνει σχόλια επ’ αυτών, με στόχο την προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των ερευνών και τη διασφάλιση του σεβασμού των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των δικονομικών δικαιωμάτων.

… και το σχόλιο του γραφείου του Νίκου Χουντή στις 14.07.2017:

«Ενώ ο πλανήτης ολόκληρος βοά για τις παράνομες πρακτικές της NOVARTIS, τις καταδίκες, τις υποθέσεις δωροδοκίας, διαφθοράς, χειραγώγησης αγορών, διακίνησης μαύρου χρήματος μέσω παρένθετων/υπεράκτιων εταιριών, τις εκτεταμένες έρευνες των αμερικανικών αρχών, κλπ.

Ενώ έχει αποκαλυφθεί ότι η NOVARTIS, προκειμένου να προωθεί προϊόντα της, δωροδοκούσε χιλιάδες γιατρούς και κρατικούς λειτουργούς με μετρητά-κάρτες, ταξίδια-συνέδρια, κατευθυνόμενη υπερσυνταγογράφηση προς δημόσιους ασφαλιστικούς οργανισμούς, υπερκοστολόγηση φαρμάκων στην Ευρώπη και αλόγιστη προώθηση ακριβότερων φαρμάκων και εμβολίων.

Ενώ η Ελλάδα είναι μία από τις βασικές χώρες έρευνας που οι αμερικανικές αρχές ερευνούν τη δράση της NOVARTIS και ενώ υπάρχουν ήδη ομολογίες πρώην στελεχών της.

Ο Έλληνας Ευρωπαίος Επίτροπος, κ. Αβραμόπουλος, ως αρμόδιος για τη «συμβολή στην καταπολέμηση της διαφθοράς, με την ενίσχυση, μεταξύ άλλων, της αστυνομικής συνεργασίας», σαν να μην «τρέχει» τίποτα, νίπτει τας χείρας του, προσποιούμενος ότι δεν έχει στοιχεία (!!!) που να θεωρούνται επαρκή για την έναρξη έρευνας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, από αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές, όπως η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), για όσα, κυριολεκτικά, όλος ο κόσμος γνωρίζει για τις αθέμιτες πρακτικές της NOVARTIS σε παγκόσμιο επίπεδο.

Πιο συγκεκριμένα, ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας, Νίκος Χουντής ζητούσε από την Κομισιόν να απαντήσει αν η ίδια «ερευνά τις ανωτέρω αποκαλύψεις που ενδεχόμενα υποκρύπτουν εγκλήματα σε βάρος ασφαλιστικών οργανισμών, χωρών μελών και πιθανώς του προϋπολογισμού της ΕΕ» και «ποια μέσα διαθέτει και τι μέτρα λαμβάνει για την προστασία των χωρών μελών από ανάλογες πρακτικές».

Ο κ. Αβραμόπουλος, στην έγγραφη απάντησή του, στην οποία, σημειώνουμε ότι δεν υπάρχει καν το όνομα «NOVARTIS» (!!!), αναφέρει γενικόλογα ότι, «εναπόκειται στα κράτη μέλη να διερευνούν συγκεκριμένες καταγγελίες περί δωροδοκίας ιατρών από φαρμακευτικές εταιρείες… Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) είναι αρμόδια να διερευνά υποθέσεις εικαζόμενης αθέμιτης χρήσης ή ζημίας του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Συνεπώς, οιαδήποτε υπόνοια για κατάχρηση κονδυλίων της ΕΕ από φαρμακευτικές ή ιατρικές εταιρίες, θα πρέπει να παραπέμπεται στην προαναφερόμενη Υπηρεσία. Η OLAF, ανεξαρτήτως του εάν διεξάγει έρευνα επί υποθέσεων, δεν διατυπώνει σχόλια επ’ αυτών, με στόχο την προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των ερευνών και τη διασφάλιση του σεβασμού των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των δικονομικών δικαιωμάτων.

Εντύπωση προκαλεί τέλος το γεγονός ότι ο κ. Αβραμόπουλος δεν απάντησε στο απλούστατο ερώτημα του Νίκου Χουντή «Ποιες καταδίκες, ή εν εξελίξει έρευνες, για αθέμιτες πρακτικές γνωρίζει η Κομισιόν, διεθνώς και στην ΕΕ, σε βάρος της NOVARTIS». Προφανώς δεν γνωρίζει ότι:

Στην Νότιο Κορέα υπάρχουν κατηγορίες κατά στελεχών της εταιρίας για χρηματισμό γιατρών.

Στην Ιαπωνία υπάλληλοι και αντιπρόσωποι πωλήσεων της εταιρίας κατηγορούνται ότι άλλαζαν τα δεδομένα κλινικών δοκιμών, προκειμένου να καλύψουν τις παρενέργειες φαρμάκων της εταιρίας.

Στην Κίνα επιβλήθηκε πρόστιμο 25 εκ. δολαρίων στην εταιρία, για χρηματισμό γιατρών την περίοδο 2009-2011.

Στην Τουρκία η NOVARTIS κατηγορείται για μίζες ώστε να αυξήσει τη συνταγογράφηση των φαρμάκων της στα δημόσια νοσοκομεία. Εκτιμάται ότι η εταιρία αποκόμισε από την πρακτική αυτή όφελος 85 εκ. €.

Στην Ιταλία επιβλήθηκε πρόστιμο 182,5 εκ. € στις εταιρίες Novartis και Roche Holdings, ύστερα από έρευνες των αρχών κατά των μονοπωλίων (!) που έδειξαν ότι πίεζαν τους γιατρούς να συνταγογραφήσουν το ακριβό Lucentis έναντι του φθηνότερου Avastin της εταιρίας Genetech.

Οι ΗΠΑ επέβαλαν το 2010, πρόστιμο 422,5 εκ. δολαρίων στην εταιρία, για αθέμιτες πρακτικές μάρκετινγκ. Επιπλέον επιβλήθηκε στην NOVARTIS πρόστιμο 390 εκ. δολαρίων, κατόπιν συμβιβασμού, για μίζες σε γιατρούς και φαρμακεία που προωθούσαν τα προϊόντα της εταιρίας την περίοδο 2013-2015. Το αρχικό ποσό μάλιστα που είχαν ζητήσει οι αρχές των ΗΠΑ ήταν 3,35 δις δολάρια!!!

Ελλάδα: Ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, κ. Πολάκης, σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ, δηλώνει ότι «το μαύρο χρήμα που διακινήθηκε από την NOVARTIS σε γιατρούς και κρατικούς αξιωματούχους ξεπερνά τα 4 δις €!!!

Φυσικά, αν ο κ. Αβραμόπουλος ενδιαφερθεί, θα βρει και άλλα στοιχεία, ιδιαίτερα για την Ελλάδα…»