Ο Σαράντης Καρβουνίδης αναλαμβάνει νέος Αντιδήμαρχος Οικονομικών αλλά και θεμάτων Αστικής Ανάπτυξης και Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων Δήμου Παύλου Μελά

Με την Απόφαση 186 / 5-4- 2018 του Δημάρχου Δημήτρη Δεμουρτζίδη, ο Σαράντης Καρβουνίδης αναλαμβάνει Αντιδήμαρχος Οικονομικών αλλά και θεμάτων Σχεδιασμού, Αστικής Ανάπτυξης και Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων του Δήμου Παύλου Μελά, μέχρι και την 31 Αυγούστου 2019.

Συγκεκριμένα μεταβιβάζει σε αυτόν τις εξής αρμοδιότητες:

•Την εποπτεία και τον έλεγχο θεμάτων Οικονομικού Σχεδιασμού, Προϋπολογισμού, Εσόδων, Εξόδων – Προμηθειών, Ταμείου και Καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος.

•Την συνυπογραφή των βεβαιωτικών καταλόγων και των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής των δαπανών, καθώς και όλων των εγγράφων, αποφάσεων, δικαιολογητικών και πράξεων σχετικών με την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.

•Την υπογραφή εντολών πληρωμής της παγίας προκαταβολής.

•Την αρμοδιότητα του καταλογισμού του κόστους εργασιών που πραγματοποιεί ο Δήμος υπέρ τρίτων και την επιβολή των εκάστοτε προστίμων, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων, που προκύπτουν από αυτές.

•Την ρύθμιση και έκδοση πάσης φύσεως αδειών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, κοινοχρήστων χώρων, περιπτέρων, κ.λ.π.).

•Την επιβολή διοικητικών κυρώσεων (ανάκληση άδειας, προσωρινή αφαίρεση, σφράγιση καταστήματος) στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

•Την έκδοση αδειών για άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για συμμετοχή σε εμποροπανηγύρεις και γενικά την έκδοση αδειών υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.

•Την επιβολή των πάσης φύσεως προστίμων που αφορούν σε δημοτικούς φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές.

•Τη διαχείριση των πάσης φύσεως εσόδων (ανταποδοτικών τελών, δημοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων).

•Την Προεδρία της Οικονομικής Επιτροπής.

•Την υπογραφή των αδειών πολιτικών γάμων.

•Την εποπτεία και τον έλεγχο των θεμάτων της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Αστικής Ανάπτυξης και Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων.

•Την υπογραφή εγγράφων που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Αστικής Ανάπτυξης και Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων.

•Την υπογραφή του “γνησίου της υπογραφής”.

Ο Δήμαρχος έκανε αποδεκτή την παραίτηση της Δημοτικής Συμβούλου Όλγας

Μυρίδου από τα καθήκοντα και την αρμοδιότητα της Αντιδημάρχου Οικονομικών

Δήμου Παύλου Μελά.