Διπλή καταγγελία του Νότη Μαριά στην Ευρωβουλή ενάντια στο περιβαλλοντικό έγκλημα που συντελείται στην Νότια Καρυστία

Με δύο διαδοχικές του παρεμβάσεις-καταγγελίες στις 2/7  και 3/7/2018 ενώπιον της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο ο Πρόεδρος του Κόμματος ΕΛΛΑΔΑ-Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ Ευρωβουλευτής, Καθηγητής Νότης Μαριάς ανέδειξε το περιβαλλοντικό έγκλημα που συντελείται στη Νότια Καρυστία η οποία έχει κυριολεκτικά καταληφθεί από τα αιολικά πάρκα και ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την άμεση και αποτελεσματική της δράση..

Στην πρώτη παρέμβασή του ο Νότης Μαριάς επισήμανε: ‘‘Η προστασίατου περιβάλλοντοςείναι προφανές  ότι πρέπεινακατευθύνειτην πολιτικήτηςΕυρωπαϊκήςΈνωσηςστοεξωτερικό πεδίοκαιφυσικάη προστασίατου περιβάλλοντος πρέπειναείναιαπαραίτητοςόρος προκειμένουνασυνάπτονταιδιεθνείςσυμβάσεις , όμωςκύριεΕπίτροπε πρέπεινακοιτάξουμετατουοίκουμας, ναδούμε πωςεμείςοιίδιοι προστατεύουμετο περιβάλλονκαι πρέπειναεπιβάλλουμετην περιβαλλοντικήνομοθεσία .’’

Και ο Νότης Μαριάς συνέχισε: ‘‘Είχακάνειμιασχετικήερώτησηγιατην περίπτωσητηςΚαρυστίας ,μια περιοχήστηνΕύβοιαστηνΕλλάδα, εκείλοιπόνσχεδιάζονται 42 αιολικά πάρκαμε 700MWδυναμικόκαι παραβιάζεταισύμφωναμεΑπάντηση που πήρατοΝοέμβριοτου 2017, Απάντηση που πήρααπότονκ. Βέλα, παραβιάζεταιηνομοθεσίατηςΕυρωπαϊκήςΈνωσηςγιατονσχεδιασμόκαιτηνεγκατάστασητωναιολικών πάρκων,καιείπεηΚομισιόνότιθα παραπέμψειτηνΕλλάδαστοΕυρωπαϊκόΔικαστήριο.’’

Και ο Νότης Μαριάς κατέληξε: ‘‘Αναμένουμεαπότότενασυμβούνενέργειες, διότιοι πολυεθνικέςσυνεχίζουν παρανόμωςνακατασκευάζουντααιολικά πάρκακαιηΚομισιόνακόμανα παραπέμψειτηνΕλλάδαστοΔικαστήριο, αναμένουμε πότεθαγίνειαυτό.’’

 

 

 

 

 

 

Στην δεύτερη παρέμβασή του ο Νότης Μαριάς είπε:  ‘‘Οιανανεώσιμες πηγέςενέργειαςκαιιδίωςηαιολικήενέργειαθαμπορούσενασυμβάλλει πραγματικάστηνκλιματικήαλλαγήαλλάαυτόσημαίνειτήρησητων προδιαγραφώνγιατηνέκδοσηαδειώνκατασκευήςαιολικών πάρκων. Έχωαναφερθείεπανειλημμέναστοέγκλημα πουσυντελείται περιβαλλοντικάστηΝότιαΚαρυστίαστοόροςΌχηεκείόπουσχεδιάζονταικαι προχωράηλειτουργία 42 αιολικών πάρκων 700 mwδυναμικότητος, έχειδιαλυθεί πραγματικάη προστασίατου περιβάλλοντοςσεμια περιοχήnaturaέχουμεθέσειτοθέμααυτόεπανειλημμένακαιυπάρχειΑπάντησηστις 21 ΝοεμβρίουαπότηνΕυρωπαϊκήΕπιτροπήότιθα προχωρήσειστην παραπομπήτωναρμοδίωνΕλληνικώνΑρχώνστοΕυρωπαϊκόΔικαστήριο.’’

Και ο Νότης Μαριάς κατέληξε: ‘‘ΤοθέμαείναιότιμέχρισήμεραδενέχειγίνειτίποτεκαιστηχτεσινήομιλίαμουρώτησατονκύριοΕπίτροποναμας πειεπιτέλους πότεθα παραπεμφθούνοιΕλληνικέςΑρχέςκαθώς παραβιάζουνεν προκειμένωτηννομοθεσίατηςΕυρωπαϊκήςΈνωσηςγιατην  έκδοσηαδειώνκατασκευήςαιολικών πάρκων. Θαγίνειεπιτέλουςκάποιαδράσηήθαέχουμετιςεταιρείεςναλειτουργούν παράνομακαινακάνουνμάλισταεδώκαιτώρα παράνομεςυδροληψίες; Επιτέλους πρέπειναέχουμεμιααπόφαση.’’

Επισυνάπτεται το βίντεο με τις παρεμβάσεις του Νότη Μαριά.