Η ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΚΟΙΝΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Ανοιχτή συζήτηση με θέμα την προώθηση των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Εκπαίδευση και τηδημιουργία Δικτύου για τη Συνοχή της Αναπτυξιακής Πολιτικής (ΣΑΠ) πραγματοποιήθηκε, την Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018,στην αίθουσα εκδηλώσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. Την εκδήλωση διοργάνωσε το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας σε συνεργασία με τη Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

 

Στόχος της συζήτησης ήταν να διερευνηθεί το πως μπορούν να ενταχθούνοι Στόχοι της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Εκπαίδευση,ιδιαίτερα σε ένα σύνθετο περιβάλλον, όπως της Ελλάδας, όπου οι μεταναστευτικές ροές (εισερχόμενοι και εξερχόμενοι μετανάστες) επηρεάζουν καταλυτικά την κοινωνική και οικονομική ζωή.

 

Δεδομένου ότι ο αριθμός των οικονομικών μεταναστών παγκοσμίως έχει αυξηθεί σε σχέση με το 1980,από 75,3εκατομμύρια σε212,6εκατομμύρια καταγεγραμμένους το 2015, η μετανάστευση αποτελεί αναμφίβολα καταλυτικό παράγοντα για την ανάπτυξη. Η συζήτηση ανέδειξε ότι η μετανάστευσημπορεί υπό συνθήκες να έχει θετικό αντίκτυπο στην οικονομίακαι τη βιώσιμη ανάπτυξη εν γένει, στο πλαίσιο ενόςαλληλεξαρτώμενου κόσμου, όπου κοινωνία, οικονομία και περιβάλλον είναι αλληλένδετα.

 

Επίσης, αντικείμενο της συζήτησης αποτέλεσε η ένταξη των πολιτικών για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στην εκπαίδευσηστο ιδιαίτερο πλαίσιο της Ελλάδας. Σημαντικά στοιχεία σε αυτή την προσπάθεια, αναδείχθηκαν τα εξής:

·         Η αποσαφήνιση και η χρήση κοινής ορολογίας σχετικά με τις έννοιες που σχετίζονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη.

·         Ο προσδιορισμός των καναλιών, μέσω των οποίων θα ενταχθεί ηβιώσιμη ανάπτυξησε κάθε βαθμίδα του εκπαιδευτικούσυστήματος.

·         Ηένταξη των πολιτικών ενσωμάτωσης μεταναστών και προσφύγων στο σχεδιασμό αναπτυξιακών πολιτικών, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

·         Η σύνδεση των πολιτικών ένταξης μεταναστών και προσφύγων και των πολιτικών προώθησης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, στο εκπαιδευτικό σύστημα και την κοινωνία.

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο κ. Παναγιώτης Ανανιάδης, Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, ο οποίος αναφέρθηκε στο σύνολο των προγραμμάτων που υλοποιεί η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Κατά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης, το ΚΜΟΠ  ανακοίνωσε δύο σημαντικές πρωτοβουλίες για το επόμενο διάστημα:

·         Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, θα δημιουργηθεί δείκτης μέτρησης και τακτική καταγραφής της διείσδυσης των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης στο εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα.

·         Έκδοση συλλογικού τόμου με θέμα τη μετανάστευση μέσα στο 2019, για τη συγγραφή του οποίου το ΚΜΟΠ θα απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση προς την ακαδημαϊκή κοινότητα.

 

Πολλοί παρευρισκόμενοι, μεταξύ των οποίων Πανεπιστημιακοί, Σχολικοί Σύμβουλοι, Διευθυντές Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Διευθυντές Σχολικών Μονάδων, Εκπαιδευτικοί, Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Υπεύθυνοι Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης των  προσφύγων, εκπρόσωποι Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, δήλωσαν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στο δίκτυο για τη Συνοχή της Αναπτυξιακής Πολιτικής (ΣΑΠ) στην Ελλάδα. Η επόμενη συνάντηση του δικτύου θα πραγματοποιηθεί το Σεπτέμβριο του 2018.

 

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου InterCap, κύριος στόχοςτου οποίου είναι η σύσταση ευρωπαϊκών δικτύων ανάμεσα σε Πανεπιστήμια και οργανισμούςαπό την Κοινωνία των Πολιτών, καθώς και ηπροώθηση των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην εκπαίδευση, με έμφαση σε θέματα μετανάστευσης, ασφάλειας και αειφόρουανάπτυξης σε έναν αλληλοεξαρτώμενο κόσμο, στο ευρύτερο πλαίσιο της επίτευξης των 17Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.

 

To έργο InterCap παρεμβαίνει σε αυτές τις ανάγκες με την ανάπτυξη παιδαγωγικών μεθοδολογιών που θα διευκολύνουν την ένταξη της εκπαίδευσης για την Βιώσιμη Ανάπτυξη στα σχολεία και τη σχετική εκπαίδευση εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων.Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιείται από σχήμα13 συνεργαζόμενων φορέων από 12 χώρες (Αυστρία, Βουλγαρία, Γερμανία, Ελλάδα,Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Κροατία, Κύπρος, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Σλοβενία). ΣτηνΕλλάδα το έργο υλοποιείται από το ΚΜΟΠ με τη συνεργασία της Διεύθυνση Πρωτοβάθμιαςκαι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.