ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ… ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΙ

Οι εκπαιδευτικοί και όχι μόνο εκπαιδεύονται σε διαφορετικούς κύκλους σεμιναρίων που αφορούν στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, την ειδική αγωγή, τη διοίκηση και διαχείριση σχολικών μονάδων, την αξιολόγηση στελεχών της Εκπαίδευσης, την Εκπαίδευση εκπαιδευτών τη Διαχείριση Σχολικών Μονάδων και την Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης.

 • Αξιολόγηση στελεχών της Εκπαίδευσης

Σκοπός του  προγράμματος εξειδίκευσης είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων σχετικά με την αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης,  αλλά η εξοικείωση με το σχετικό θεσμικό πλαίσιο.

Το πρόγραμμα εκπονείται σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου του Αιγαίου (ακαδημαϊκό έτος 2018-2019).

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Εκπαιδευτικούς που εργάζονται στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης
 • Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης
 • Στελέχη της Διοίκησης
 • Αποφοίτους όλων των εκπαιδευτικών αντικειμένων οι οποίοι θα απασχοληθούν στο χώρο της εκπαίδευ­σης ενηλίκων
 • Πτυχιούχους ΑΕΙ οι οποίοι ενδιαφέρονται να εργαστούν στους τομείς της Εκπαίδευσης και της διά Βίου Μάθησης
 • Πτυχιούχους ΑΕΙ οι οποίοι έχουν επιστημονικό ενδιαφέρον για τα αναφερόμενα γνωστικά πεδία.

Θεματικές ενότητες

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

 • Εισαγωγή στην εκπαιδευτική αξιολόγηση
 • Σπουδαιότητα και αναγκαιότητα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού
 • Στόχοι αξιολόγησης του εκπαιδευτικού
 • Ζητήματα εγκυρότητας κι αξιοπιστίας
 • Μορφές αξιολόγησης

 

 ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

 • Εισαγωγή στην έννοια της σχολικής αποτελεσματικότητας
 • Η αξιολόγηση της σχολικής αποτελεσματικότητας
 • Συντελεστές της σχολικής αποτελεσματικότητας
 • Παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική αποτελεσματικότητα
 • Παρεμβάσεις για την ενίσχυση της σχολικής αποτελεσματικότητας

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 • Κατηγορίες μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
 • Διάγνωση κι ανίχνευση ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών
 • Η συμπερίληψη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην εκπαιδευτική διαδικασία
 • Μοντέλα σχολικής ενσωμάτωσης
 • Παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική ένταξη των μαθητών με δυσκολίες
 • Αξιολόγηση της αποτελεσματικής ένταξης των μαθητών με δυσκολίες

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 •  Ο θεσμός της αξιολόγησης στην εκπαίδευση διεθνώς
 • Φορείς αξιολόγησης στην εκπαίδευση
 • Ιστορική αναδρομή στη νομοθεσία για την αξιολόγηση στην εκπαίδευση
 • Επιλογή στελεχών εκπαίδευσης στην Ελλάδα

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΣΤΟΧΩΝ  

 • Αρχές οργάνωσης και διοίκησης οργανισμών
 • Διοίκηση με βάση στόχους
 • Πλεονεκτήματα της διοίκησης με βάση στόχους
 • Εμπειρικά δεδομένα για την αποτελεσματικότητα της διοίκησης βάσει στόχων

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 • Ο πολιτικός και ιδεολογικός χαρακτήρας της αξιολόγησης
 • Μορφές και τύποι αξιολόγησης των στελεχών της εκπαίδευσης στην Ελλάδα
 • Η αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης στην Ελλάδα σήμερα

 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 • Ποσοτικές μέθοδοι αξιολόγησης
 • Ποιοτικές μέθοδοι αξιολόγησης
 • Κριτήρια αξιολόγησης ανθρωπίνου δυναμικού στην εκπαίδευση
 • Κριτήρια αξιολόγησης σχολικού διευθυντή

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 • Εισαγωγή στις διαδικασίες αξιολόγησης
 • Εσωτερική αξιολόγηση
 • Εξωτερική αξιολόγηση
 • Φάκελος υλικού (portfolio) στελεχών
 • Αυτοαξιολόγηση των στελεχών
 • Δυνατότητες απόκτησης επαγγελματικών προσόντων.

Εκπαίδευση STEM

Σκοπός του παρόντος προγράμματος εξειδίκευσης είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων σχετικά με το σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών  προγραμμάτων STEM από εκπαιδευτικούς.

Σε ένα πρόγραμμα STEM (Science Technology Engineering Mathematics) οι μαθητές καλούνται ομαδοσυνεργατικά να λύσουν ένα πρόβλημα με τη συνδυασμένη χρήση των Φυσικών Επιστημών, των Μαθηματικών και της Μηχανικής/Τεχνολογίας.

Οι τελευταίες εξελίξεις στην εκπαίδευση των Θετικών Επιστημών τονίζουν την ανάγκη οι μελλοντικοί επιστήμονες να μπορούν να είναι σε θέση να λύνουν προβλήματα συνδυάζοντας γνώσεις και ικανότητες  από τα Μαθηματικά, τις Φυσικές Επιστήμες (Φυσική, Χημεία κλπ) αλλά και την Τεχνολογία και την επιστήμη της Μηχανικής.

Έτσι, αυξάνεται η ανάγκη για εκπαιδευτικούς που μπορούν να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν  εκπαιδευτικά προγράμματα STEM .

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε

 • Εκπαιδευτικούς που εργάζονται στους τομείς της Εκπαίδευσης
 • Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης
 • Πτυχιούχους ΑΕΙ οι οποίοι ενδιαφέρονται να εργαστούν στους τομείς της Εκπαίδευσης
 • Πτυχιούχους ΑΕΙ οι οποίοι έχουν επιστημονικό ενδιαφέρον για τα αναφερόμενα γνωστικά πεδία.

 

Οι ενότητες:

 

Εισαγωγή στο STEM

 

 • Scratch για Arduino
 • Wiring για Arduino
 • Υλοποίηση πρώτης εκπαιδευτικής πρότασης STEM
 • Υλοποίηση δεύτερης εκπαιδευτικής πρότασης STEM
 • Ανάθεση εκπαιδευτικών προτάσεων STEM
 • Πρώτο στάδιο υλοποίησης
 • Δεύτερο στάδιο υλοποίησης

 

 

 

 Ετήσιο Επιμορφωτικό Σεμινάριο

«Αξιολόγηση Στελεχών της Εκπαίδευσης»

Η  Ένωση  Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία με το  Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Παιδαγωγικό τμήμα) υλοποιεί και για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019  επιμορφωτικό σεμινάριο

με θέμα «Αξιολόγηση στελεχών της εκπαίδευσης».

Σκοπός του προγράμματος εξειδίκευσης είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων σχετικά με την αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης,  αλλά η εξοικείωση με το σχετικό θεσμικό πλαίσιο.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Εκπαιδευτικούς που εργάζονται στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης
 • Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης
 • Στελέχη της Διοίκησης
 • Αποφοίτους όλων των εκπαιδευτικών αντικειμένων οι οποίοι θα απασχοληθούν στο χώρο της εκπαίδευ­σης ενηλίκων
 • Πτυχιούχους ΑΕΙ οι οποίοι ενδιαφέρονται να εργαστούν στους τομείς της Εκπαίδευσης και της διά Βίου Μάθησης
 • Πτυχιούχους ΑΕΙ οι οποίοι έχουν επιστημονικό ενδιαφέρον για τα αναφερόμενα γνωστικά πεδία.

 

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

 

 • Εισαγωγή στην εκπαιδευτική αξιολόγηση
 • Σπουδαιότητα και αναγκαιότητα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού
 • Στόχοι αξιολόγησης του εκπαιδευτικού
 • Ζητήματα εγκυρότητας κι αξιοπιστίας
 • Μορφές αξιολόγησης

 

 ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

 • Εισαγωγή στην έννοια της σχολικής αποτελεσματικότητας
 • Η αξιολόγηση της σχολικής αποτελεσματικότητας
 • Συντελεστές της σχολικής αποτελεσματικότητας
 • Παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική αποτελεσματικότητα
 • Παρεμβάσεις για την ενίσχυση της σχολικής αποτελεσματικότητας

 

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 • Κατηγορίες μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
 • Διάγνωση κι ανίχνευση ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών
 • Η συμπερίληψη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην εκπαιδευτική διαδικασία
 • Μοντέλα σχολικής ενσωμάτωσης
 • Παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική ένταξη των μαθητών με δυσκολίες
 • Αξιολόγηση της αποτελεσματικής ένταξης των μαθητών με δυσκολίες

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 •  Ο θεσμός της αξιολόγησης στην εκπαίδευση διεθνώς
 • Φορείς αξιολόγησης στην εκπαίδευση
 • Ιστορική αναδρομή στη νομοθεσία για την αξιολόγηση στην εκπαίδευση
 • Επιλογή στελεχών εκπαίδευσης στην Ελλάδα

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΣΤΟΧΩΝ  

 • Αρχές οργάνωσης και διοίκησης οργανισμών
 • Διοίκηση με βάση στόχους
 • Πλεονεκτήματα της διοίκησης με βάση στόχους
 • Εμπειρικά δεδομένα για την αποτελεσματικότητα της διοίκησης βάσει στόχων

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  (10 ώρες)

 • Το αμφιλεγόμενο εγχείρημα της αξιολόγησης
 • Ο πολιτικός και ιδεολογικός χαρακτήρας της αξιολόγησης
 • Μορφές και τύποι αξιολόγησης των στελεχών της εκπαίδευσης στην Ελλάδα
 • Η αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης στην Ελλάδα σήμερα

 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 • Ποσοτικές μέθοδοι αξιολόγησης
 • Ποιοτικές μέθοδοι αξιολόγησης
 • Κριτήρια αξιολόγησης ανθρωπίνου δυναμικού στην εκπαίδευση
 • Κριτήρια αξιολόγησης σχολικού διευθυντή

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 • Εισαγωγή στις διαδικασίες αξιολόγησης
 • Εσωτερική αξιολόγηση
 • Εξωτερική αξιολόγηση
 • Φάκελος υλικού (portfolio) στελεχών
 • Αυτοαξιολόγηση των στελεχών
 • Δυνατότητες απόκτησης επαγγελματικών προσόντων