Τροπολογία ΚΚΕ: Κατάργηση του υποχρεωτικού χαρακτηρισμού ως αυτόφωρων των εγκλημάτων που τελούνται δια του τύπου

                                                                       

                                                               ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την αναθεώρηση του Συντάγματος του 2001, καταργήθηκε ο χαρακτηρισμός των εγκλημάτων δια του τύπου υποχρεωτικά ως αυτόφωρων. Εν τούτοις, δεν ακολούθησε, όπως θα έπρεπε,  η κατάργηση του άρθρου 242 παρ 3 του ΚΠοινΔ, σύμφωνα με την οποία τα εγκλήματα που τελούνται δια του τύπου θεωρούνται πάντοτε αυτόφωρα.

Προκειμένου να λυθεί το πιο πάνω ζήτημα και να πάψει να υπάρχει αυτή η διαφορετική αντιμετώπιση   των εγκλημάτων που τελούνται δια του τύπου, από όλα τα υπόλοιπα ποινικά αδικήματα, σε σχέση με τον χαρακτηρισμό τους ως αυτόφωρα, προτείνεται η κατάργηση του άρθρου 242 παρ. 3 του ΚΠοινΔ.

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Επείγουσες ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και άλλες διατάξεις»

Καταργείται η παράγραφος 3 του άρθρου 242 ΚΠοινΔ.