Ένταξη της πράξης χρηματοδότησης 19,9 εκατομμυρίων ευρώ για το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά

πρώην στρατοπέδου Παύλου Μελά και του Δήμου Παύλου Μελά μετά την 8η Μαρτίου 2017 (τελετή παράδοσης στρατοπέδου) και την 27η Οκτωβρίου 2017 (υπογραφή σύμβασης παραχώρησης).

Με την υπ΄ αριθμό 3386 Απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εντάχθηκε η Πράξη «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και απόδοση σε κοινή χρήση του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία».

Ο Δήμαρχος Παύλου Μελά Δημήτρης Δεμουρτζίδης αμέσως μετά την ιστορική απόφαση ένταξης και τη χρηματοδότηση της αναβάθμισης του πρώην στρατοπέδου με 19.906.013,38 € δήλωσε τα εξής:

΄΄Μια νέα εποχή ξεκινά για την πόλη μας. Δικαιωνόμαστε για τις προσπάθειες που καταβάλαμε ως Διοίκηση αλλά  και εδώ και χρόνια η κοινωνία των πολιτών, οι προηγούμενες διοικήσεις του Δήμου (Σταυρούπολης και Παύλου Μελά) και οι θεσμικοί φορείς. Πλέον μπαίνουμε στην τελική ευθεία και το μεγαλόπνοο σχέδιο που λέγεται Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, γίνεται πράξη, μετά την έγκριση της χρηματοδότησής του. Αξιοποιούνται τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου μας και νιώθουμε ότι γυρίζουμε σελίδα και μας περιμένει ένα μέλλον πιο ευοίωνο και πιο αισιόδοξο από ποτέ. Συγχαρητήρια και στις υπηρεσίες μας καθώς και σε όλους όσους πίστεψαν και δούλεψαν σκληρά σε αυτό το εγχείρημα που αποτελεί και μια καλή πρακτική για όλα τα πρώην στρατόπεδα της χώρας μας. ΄΄

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας υπέγραψε την ένταξη της Πράξης η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Αντικείμενο του έργου είναι η περιβαλλοντική αναβάθμιση και η δημιουργία κατάλληλων υποδομών προσβασιμότητας και ασφαλούς χρήσης από το κοινό, υπαίθριου χώρου 332.103,98 τ.μ. στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά. Για τη σύνθεση, το είδος και την έκταση των εργασιών του εν λόγω έργου λήφθηκαν υπόψη διάφορες παράμετροι, κυρίως δε:

• Η ανάγκη ολοκλήρωσης βασικών υποδομών παροχών ύδρευσης, άρδευσης,

αποχέτευσης και ηλεκτροφωτισμού που αποτελούν προϋπόθεση της βιωσιμότητας του

πάρκου,

• η ανάγκη κατεδαφίσεων ερειπιωδών κτισμάτων και βελτίωσης των εδαφών,

συντήρησης και αποκατάστασης των ενοτήτων πρασίνου καθώς και ενίσχυσης των

φυτεύσεων με στόχο την τελική περιβαλλοντική αναβάθμιση του χώρου,

• η κατασκευή των απαραίτητων παροχών προσβασιμότητας, άθλησης, αναψυχής και ελεύθερου χρόνου του κοινού,

• η ανάγκη προστασίας του χώρου πρασίνου και των κτηρίων της πολιτιστικής κληρονομιάς, ασφάλειας και επιβλεψιμότητας γενικότερα του χώρου κατά τη χρήση του από το κοινό,

• η ανάγκη σύνθεσης μιας αναλογίας χρήσεων και παροχών στον υπαίθριο χώρο που θα προσαρμόζονται στις κατευθύνσεις και τις βασικές αρχές σχεδιασμού και ταυτόχρονα θα αποδίδουν στον χώρο μια μοναδική ταυτότητα προκειμένου αυτός να λειτουργήσει τελικά ως πόλος υπερτοπικών δραστηριοτήτων και ως εστία δημιουργίας οικονομίας κλίμακας (με βάση τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές παραμέτρους) για όλη την ευρύτερη περιοχή,

• η επιδίωξη σύνθεσης μιας ήπιας παρέμβασης που θα διατηρεί τη φυσική τοπογραφία

και θα αξιοποιεί την ήδη έντονη και με ιδιαίτερο χαρακτήρα βλάστηση. Επίσης, θα ενθαρρύνει την εύκολη οικειοποίηση από το κοινό και την ανάπτυξη παροδικών και εναλλακτικών χρήσεων στη λογική των σύγχρονα εφαρμοζόμενων Λύσεων βασισμένων στη Φύση (Nature based Solutions – NbS).

Με βάση όλα τα παραπάνω οι εργασίες που περιλαμβάνονται στο έργο υλοποιούνται

σε όλα τα αναγκαία σημεία στο σύνολο της έκτασης.

Ωστόσο, υπάρχουν και τμήματα του πρώην στρατοπέδου στα οποία οι παρεμβάσεις

είναι ελάχιστες έως αμελητέες και περιορίζονται στην συντήρηση – αποκατάσταση του

πρασίνου.

Οι βασικές κατηγορίες εργασιών που περιλαμβάνονται στο έργο αφορούν συνεπώς:

α) βασικές υποδομές άρδευσης, ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροφωτισμού,

β) εργασίες περιβαλλοντικής αναβάθμισης δηλαδή βελτίωση εδάφους, κοπή ξερών και

επικίνδυνων δέντρων, συντήρηση – καθαρισμός υφιστάμενου πρασίνου και νέες φυτεύσεις, 3.600 περίπου νέων δέντρων και 3.800 νέων θάμνων,

γ) κατεδαφίσεις κτισμάτων,

δ) οριοθέτηση του χώρου, προσβάσεις, είσοδοι – έξοδοι πεζών και χώρων στάθμευσης,

ε) προσωρινά μέτρα ασφαλείας διατηρητέων κτηρίων,

στ) χάραξη – προσδιορισμός βασικών διαδρομών,

ζ) κατασκευή τριών αναψυκτηρίων – παρασκευαστηρίων,

η) εξοπλισμός πάρκου με καθιστικά, πέργολες, εξέδρες παιχνιδιού κλπ. και διαμόρφωση χώρων αθλητικών δραστηριοτήτων.

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 19.906.013,38 €