Βουλγαρία: Η χώρα πληροί τρία από τα πέντε κριτήρια σύγκλισης για την ένταξη στην ευρωζώνη

Τρία από τα πέντε κριτήρια σύγκλισης, που απαιτούνται για την υιοθέτηση του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος, πληροί η Βουλγαρία, όπως προκύπτει από την Έκθεση Σύγκλισης 2014, που δημοσίευσε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Πιο συγκεκριμένα, η Βουλγαρία πληροί το κριτήριο για τη εξέλιξη των τιμών. Κατά το δωδεκάμηνο αναφοράς της έκθεσης από τον Μάιο του 2013 έως τον Απρίλιο του 2014 η χώρα κατέγραψε μέσο ρυθμό πληθωρισμού βάσει του ΕνΔΤΚ -0,8%, ήτοι αρκετά χαμηλότερο από την τιμή αναφοράς 1,7%, όπως αυτή ορίζεται στο κριτήριο της σταθερότητας των τιμών. Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες διαθέσιμες προβλέψεις μεγάλων διεθνών οργανισμών, ο πληθωρισμός αναμένεται να αυξηθεί σταδιακά το 2014-15 από τα πολύ αρνητικά επί του παρόντος επίπεδα και να κυμανθεί μεταξύ -0,8% και 0,9% το 2014 και μεταξύ 0,9% και 2,3% το 2015.

 

Η Βουλγαρία πληροί, επίσης, το κριτήριο των δημοσιονομικών μεγεθών. Επί του παρόντος η χώρα δεν υπόκειται σε απόφαση του Συμβουλίου της ΕΕ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος. Το 2013 κατέγραψε έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης ίσο προς 1,5% του ΑΕΠ, δηλαδή αρκετά χαμηλότερο από την τιμή αναφοράς 3%. Ο λόγος του ακαθάριστου χρέους της γενικής κυβέρνησης προς το ΑΕΠ ήταν 18,9%, αρκετά χαμηλότερος από την τιμή αναφοράς 60%. Για το 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει αύξηση του λόγου του ελλείμματος σε 1,9% και του λόγου του δημόσιου χρέους σε 23,1%. Στην έκθεση επισημαίνεται ότι η Βουλγαρία εξακολουθεί να παρουσιάζει μακροοικονομικές ανισορροπίες, οι οποίες απαιτούν παρακολούθηση και πολιτική δράση και διευκρινίζεται ότι για το λόγο αυτό η χώρα θα συνεχίσει να υπάγεται στο προληπτικό σκέλος της Διαδικασίας Μακροοικονομικών Ανισορροπιών, λαμβάνοντας συγκεκριμένες συστάσεις για τη διόρθωσή τους.

Σχετικά με τη σταθερότητα της συναλλαγματικής ισοτιμίας, σημειώνεται ότι η Βουλγαρία δεν πληροί το σχετικό κριτήριο, καθώς το βουλγαρικό νόμισμα λέβα δε συμμετέχει στον ΜΣΙ ΙΙ (Μηχανισμός Συναλλαγματικών Ισοτιμιών). Η συναλλαγματική του ισοτιμία ήταν την διετία αναφοράς αμετάκλητα καθορισμένη σε 1,95583 λέβα ανά ευρώ, στο πλαίσιο του καθεστώτος επιτροπής συναλλάγματος που εφαρμόζει η χώρα.

Η Βουλγαρία πληροί το κριτήριο της εξέλιξης των μακροπρόθεσμων επιτοκίων. Κατά την περίοδο αναφοράς από τον Μάιο του 2013 έως τον Απρίλιο του 2014 τα μακροπρόθεσμα επιτόκια ήταν κατά μέσο όρο 3,5%, δηλαδή αρκετά χαμηλότερα από την τιμή αναφοράς 6,2% για το κριτήριο της σύγκλισης των επιτοκίων.

Τέλος, ως προς το κριτήριο της νομικής σύγκλισης στην έκθεση αναφέρεται ότι η νομοθεσία της Βουλγαρίας δε συμμορφώνεται προς όλες τις απαιτήσεις, όσον αφορά την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας, την απαγόρευση της νομισματικής χρηματοδότησης και τη νομική ενσωμάτωση στο Ευρωσύστημα.