Τα βήματα για την επανατοποθέτηση 600 διοικητικών υπαλλήλων

Ξεκινούν οι διαδικασίες για την επανατοποθέτηση 600 διοικητικών υπαλλήλων των ΑΕΙ που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα κινητικότητας.

Με ανακοίνωσή του το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, μετά τη συνεδρίαση του τριμελούς συμβουλίου του, παρουσιάζει τα βήματα που θα πρέπει να γίνουν μέχρι την επανατοποθέτηση των «διαθέσιμων» υπαλλήλων από οκτώ ΑΕΙ σε συνολικά 15 ΑΕΙ και ΤΕΙ.

 

Τα στάδια είναι τα εξής:

  • Οι διοικητικοί υπάλληλοι που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα καλούνται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης να υποβάλουν αίτηση προτίμησης, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στις Διευθύνσεις Διοικητικού – Προσωπικού των φορέων προέλευσης.
  • Εντός πέντε ημερών από την υποβολή των αιτήσεων, οι διευθύνσεις διοικητικού των ΑΕΙ προέλευσης θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη σύνταξη των πινάκων συνδρομής κριτηρίων. Στη συνέχεια, αποστέλλουν το σύνολο των σχετικών στοιχείων στο ΑΣΕΠ, το οποίο εκδίδει τους προσωρινούς πίνακες διάθεσης των υπαλλήλων.
  • Οι διοικητικοί υπάλληλοι που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα καλούνται εντός πέντε ημερών από την έκδοση των προσωρινών πινάκων να καταθέσουν τις ενστάσεις τους, οι οποίες εξετάζονται στη συνέχεια από το αρμόδιο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο του υπουργείου Παιδείας.
  • Στη συνέχεια, το ΑΣΕΠ καταρτίζει και εκδίδει τους τελικούς πίνακες διάθεσης των υπαλλήλων.
  • Μετά την υποβολή τυχόν αιτήσεων θεραπείας από διοικητικούς υπαλλήλους και την εξέτασή τους, εκδίδονται οι οριστικοί πίνακες διάθεσης των υπαλλήλων.
  • Ο φορέας υποδοχής (ΑΕΙ και ΤΕΙ) εκδίδει τις αποφάσεις μετάταξης-μεταφοράς.