Πίνακες διοριστέων για 279 θέσεις στην Εφορία

Εκδόθηκαν από το ΑΣΕΠ τα οριστικά αποτελέσματα για την πλήρωση 90 θέσεων Εφοριακών με πτυχίο Νομικής και 189 θέσεων Εφοριακών με πτυχίο Οικονομικών από τον πίνακα επιλαχόντων της Προκήρυξης 1Κ/2013.

 

Οι πίνακες διοριστέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

 

Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον Νέο Οριστικό Πίνακα Διοριστέων θα κληθούν να δηλώσουν με γραπτή δήλωσή τους προς το ΑΣΕΠ, εντός προθεσμίας πέντε ημερών από την ημέρα παραλαβής σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, αν αποδέχονται τη νέα θέση.

 

Σε περίπτωση μη υποβολής τής ως άνω γραπτής δήλωσης τεκμαίρεται η μη αποδοχή της προτεινόμενης νέας θέσης.

 

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με τον δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode) σε συνδυασμό με τον αριθμό ταυτότητας.