Έρχεται το ψηφιακό φροντιστήριο

Βοήθεια σε αδύναμους μαθητές του γυμνασίου από το υπουργείο Παιδείας. Θα παρακολουθούν βιντεοσκοπημένη παράδοση μικρής διάρκειας, θα παίρνουν σημειώσεις και ασκήσεις και θα έχουν πρόσβαση σε βιβλίο πρόσθετης διαδικτυακής στήριξης.

 

Ψηφιακό φροντιστήριο για τους «αδύναμους» μαθητές του γυμνασίου, προκειμένου να μειωθεί η σχολική αποτυχία αλλά και το φαινόμενο εγκατάλειψης του σχολείου ετοιμάζει το υπουργείο Παιδείας.

 

Το πρόγραμμα της Πρόσθετης Ηλεκτρονικής Στήριξης θα περιλαμβάνει εναλλακτικές μορφές μάθησης ώστε να καλύπτονται τα μαθησιακά κενά και να παρέχονται ίσες δυνατότητες στους μαθητές.

 

Στόχος του υπουργείου είναι η δημιουργία ενός οργανωμένου συνόλου ψηφιακών μαθημάτων και υποστηρικτικού υλικού για τους μαθητές όλων των τάξεων του γυμνασίου και η ανάπτυξη ηλεκτρονικής υποδομής – Πλατφόρμας πρόσθετης ηλεκτρονικής στήριξης με δυνατότητες παροχής ολοκληρωμένης διδασκαλίας, χωρίς τη φυσική παρουσία εκπαιδευτικού και την παράλληλη αξιοποίηση του υφιστάμενου εξοπλισμού (κινητά εργαστήρια Η/Υ. Διαδραστικά Συστήματα).

 

Το πρόγραμμα θα μπορεί υλοποιείται τόσο κατά τη διάρκεια του μαθήματος όσο και σε τυχόν πρόσθετες δράσεις εκπαιδευτικής υποστήριξης των μαθητών.

 

Το περιεχόμενο κάθε ενότητας μαθήματος θα περιλαμβάνει:

 

-βιντεοσκοπημένη πρότυπη παράδοση μικρής διάρκειας

-υποστηρικτικό υλικό του μαθήματος, όπως σημειώσεις

-μεθοδολογία επίλυσης ασκήσεων με παραδείγματα

-ασκήσεις

-πηγές πρόσθετης υποστήριξης

-διαδικτυακό βιβλίο πρόσθετης διδακτικής στήριξης από υπάρχουσες εκδόσεις (σε ηλεκτρονική μορφή).

 

 

Πηγή: ΕΘΝΟΣ