Εγκρίνει η Κομισιόν τη μείωση προστίμου για ρύπανση υδάτων στην Ελλάδα

«Ψιλά γράμματα» φαίνεται πως αποτελεί η ρύπανση των υδάτων για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έτσι δε θεωρεί η μείωση στο μισό (από 200 σε 100 ευρώ) του ελάχιστου προστίμου για όσους ρυπαίνουν, με το νόμο που ψήφισε η ελληνική Βουλή το Δεκέμβριο του 2014, παραβιάζει την ενωσιακή Οδηγία για την πολιτική των υδάτων.

 

Από την απάντησή της στη σχετική ερώτηση του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Χρυσόγονου προκύπτει ότι η Επιτροπή δεν προτίθεται να προβεί σε καμία ενέργεια.

 
Ακολουθούν τα κείμενα της ερώτησης και της απάντησης:
 
Τον Δεκέμβριο 2014 η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε νομοσχέδιο που τροποποιεί την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του νόμου 3199/2003 για την προστασία και διαχείριση των υδάτων, με τον οποίο η Ελλάδα είχε μεταφέρει την οδηγία 2000/60/ΕΚ για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων.

Με το ψηφισθέν νομοσχέδιο μειώνεται κατά 50% (από 200 σε 100 ευρώ) το ελάχιστο πρόστιμο που επιβάλλεται ως διοικητική κύρωση σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ρυπαίνουν τα ύδατα.
Βασική αρχή του ευρωπαϊκού δικαίου περιβάλλοντος είναι ότι «ο ρυπαίνων πληρώνει» (άρθρο 191 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ). Σύμφωνα με την οδηγία 2004/35/ΕΚ για την περιβαλλοντική ευθύνη, η αρχή αυτή έχει ως στόχο την πρόληψη και την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημίας. Επίσης, στο άρθρο 23 της οδηγίας για τα ύδατα ορίζεται ότι: «Τα κράτη μέλη ορίζουν τις κυρώσεις που επιβάλλονται […]. Οι κυρώσεις αυτές πρέπει να είναι αποτελεσματικές, ανάλογες και αποτρεπτικές».

Ερωτάται η Επιτροπή:
– Με τη μείωση στο μισό του ήδη χαμηλού ελάχιστου προστίμου για τη ρύπανση των υδάτων, θεωρείται ότι η Ελλάδα μεταφέρει σωστά την οδηγία 2000/60/ΕΚ;
– Σε ποιες ενέργειες θα προβεί για να διασφαλίσει την τήρηση από την Ελλάδα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία των υδάτων;
 
Απάντηση του κ. Vella εξ ονόματος της Επιτροπής (27.2.2015)
 
Σύμφωνα με το άρθρο 23 της οδηγίας 2000/60/EΚ για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων[1] τα κράτη μέλη ορίζουν κυρώσεις που επιβάλλονται για παραβίαση των εθνικών διατάξεων που εκδίδονται σύμφωνα με την ίδια οδηγία. Οι εν λόγω κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Η Επιτροπή δεν διαθέτει πληροφορίες που να δείχνουν ότι η μείωση στην οποία αναφέρεται ο κ. βουλευτής θα καθιστούσε την κύρωση αναποτελεσματική, δυσανάλογη ή ανεπαρκώς αποτρεπτική.
 
Η Επιτροπή παρακολουθεί αδιαλείπτως τη συμμόρφωση όλων των κρατών μελών με τη νομοθεσία της ΕΕ και δεν διστάζει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα σε περίπτωση παραβίασης.

 

Τμήμα Ειδήσεων Radio1d.gr