Χωρίς νομική προστασία τραπεζικών στελεχών ο εξωδικαστικός συμβιβασμός

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Χωρίς την πολυπόθητη για τους τραπεζίτες, αλλά και τον Γιάννη Στουρνάρα, νομική ασυλία των τραπεζικών στελεχών τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση χθες το σχέδιο νόμου για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων. Το νομοσχέδιο είναι αναρτημένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.opengov.gr/ypoian/?p=8036

Η κυβέρνηση φαίνεται πως χάλασε προς  το παρόν…  τα σχέδια του Διοικητή της ΤτΕ. Γιατί, στο σχέδιο νόμου για τον εξωδικαστικό μηχανισμό που βρίσκεται πλέον σε δημόσια διαβούλευση και προβλέπει τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των επιχειρήσεων σε Τράπεζες, Ασφαλιστικά Ταμεία και Δημόσιο, δεν περιλαμβάνεται σχετικό άρθρο για το ακαταδίωκτο όσων υπογράφουν τις ρυθμίσεις επιχειρήσεων, όπως προβλεπόταν σε προσχέδιο που είχε δει το φως της δημοσιότητας. Σημειώνεται πως στο προσχέδιο υπήρχε η πρόνοια για το “ακαταδίωκτο” των τραπεζικών στελεχών και των δημόσιων λειτουργών, για να μην “τορπιλίζονται” δήθεν, οι διαδικασίες. Κάθε μήνυση, με βάση εκείνο το προσχέδιο, θα ελεγχόταν: από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης για τους δημοσίους υπαλλήλους, από την Τράπεζα της Ελλάδας για τους τραπεζικούς υπαλλήλους, ενώ σε περίπτωση που θα προέκυπταν ευθύνες, τότε θα ασκούνταν δίωξη από τον Εισαγγελέα. Βέβαια μένει να φανεί αν το συγκεκριμένο άρθρο και πότε θα ενταχθεί σε κάποιο άλλο νομοσχέδιο που θα πάει προς τη Βουλή μέσα στο επόμενο διάστημα. Πληροφορίες αναφέρουν πως σχετικό άρθρο θα υπάρξει σε νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Με τη νομοθετική αυτή πρωτοβουλία, όπως αναφέρεται στο εισαγωγικό, “επιδιώκεται η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου που θα διευκολύνει την επίτευξη ρύθμισης των συνολικών οφειλών των βιώσιμων επιχειρήσεων τόσο προς τον ιδιωτικό τομέα, όσο και προς το Δημόσιο, στοχεύοντας διά της ορθολογικής διευθέτησης ή ακόμη και απομείωσης των χρεών των αυτών στη συνέχιση της λειτουργίας τους, διασφαλίζοντας παράλληλα χιλιάδες θέσεις εργασίας και εξυγιαίνοντας ταυτόχρονα το τραπεζικό σύστημα, ώστε να στηριχθεί συνολικά η οικονομία.”

Αίτηση για ένταξη στο μηχανισμό μπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα και κάθε νομικό πρόσωπο το οποίο αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα εφόσον:

(α) κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 είχε προς χρηματοδοτικό φορέα οφειλή από δάνειο σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών ή οφειλή που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016 ή είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση ή είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή είχε βεβαιωθεί η μη πληρωμή επιταγών εκδόσεώς του ή είχαν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις λόγω ληξιπροθέσμων απαιτήσεων εις βάρος του,

(β) οι συνολικές προς ρύθμιση οφειλές του ξεπερνούν το ποσό των 20.000 ευρώ και

(γ) πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

– ο οφειλέτης που τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα, εφόσον έχει θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες 3 χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης.

– ο οφειλέτης που τηρεί διπλογραφικό λογιστικό κρίνεται επιλέξιμος για υπαγωγή στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών του παρόντος νόμου, εφόσον πληροί μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις σε 1 τουλάχιστον από τις τελευταίες 3 χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης:
(α) έχει θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, ή
(β) έχει θετική καθαρή θέση (equity).

Ωστόσο εντάσσονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αφού έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν στις διατάξεις του Νόμου Κατσέλη.

Ειδική μέριμνα για χρέη προς Δημόσιο και Ασφαλιστικούς Φορείς

Τη μερική διαγραφή των οφειλών προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία προβλέπει το σχέδιο νόμου για τον εξωδικαστικό μηχανισμό. Συγκεκριμένα δεν επιτρέπεται η διαγραφή βασικής οφειλής προς το Δημόσιο που αφορά:

α) φόρο προστιθέμενης αξίας,

β) παρακρατούμενους φόρους,

γ) ποσά από καταπτώσεις εγγυήσεων που έχουν χορηγηθεί σε δάνεια με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

Σε ότι αφορά τις δόσεις της ρύθμισης αυτές δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις 120. Κατ’ εξαίρεση, πάντως για οφειλές προς το Δημόσιο οι οποίες υπερβαίνουν τα 2.000.000 ευρώ, η αποπληρωμή των οφειλών μπορεί να γίνεται σε περισσότερες δόσεις, εφόσον συναινεί το Δημόσιο και υπό την προϋπόθεση ότι η μεγαλύτερη  διάρκεια αποπληρωμής: δικαιολογείται από την συνολική δυνατότητα αποπληρωμής του οφειλέτη, έχει ως αποτέλεσμα την αποπληρωμή συνολικά μεγαλύτερου μέρους της οφειλής προς το Δημόσιο, και δεν ξεπερνά τη διάρκεια αποπληρωμής οφειλών προς άλλους πιστωτές με μεγαλύτερη απαίτηση από αυτή του Δημοσίου. Επίσης η καταβολή των δόσεων πρέπει να είναι μηνιαία, όχι μικρότερη των 50 ευρώ.

Επίσης τυχόν υφιστάμενες ρυθμίσεις οφειλών προς το Δημόσιο δυνάμει των νόμων 4152/2013 (Α’ 107), 4174/2013 (Α’ 170), 4305/2014 (Α’ 237) και 4321/2015 (Α’ 32), εντάσσονται στο σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών ως έχουν διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία έγκρισης της συμφωνίας.

Στο ίδιο άρθρο αναφέρεται πως στις περιπτώσεις οφειλετών με συνολικό ποσό βασικής οφειλής προς το Δημόσιο μέχρι 20.000 ευρώ:

α) για βασικές οφειλές έως του ποσού των 3.000 ευρώ, η αποπληρωμή αυτών και των επ’ αυτών προσαυξήσεων ή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής γίνεται τμηματικά σε έως 36 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη μηνιαία δόση 50 ευρώ, χωρίς δυνατότητα διαγραφής κανενός ποσού,

β) για βασικές οφειλές άνω του ποσού των 3.001 ευρώ, η αποπληρωμή αυτών και των επ’ αυτών προσαυξήσεων ή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής γίνεται τμηματικά σε έως 120 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη μηνιαία δόση 50 ευρώ, χωρίς δυνατότητα διαγραφής βασικής οφειλής.

Επίσης σε περίπτωση που στη σύμβαση αναδιάρθρωσης προβλέπεται διαγραφή οφειλών προς το Δημόσιο, αυτή γίνεται κατά σειρά παλαιότητας, από την παλαιότερη οφειλή προς τη νεότερη, με κριτήριο το χρόνο καταχώρησης της οφειλής στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων και όχι το χρόνο λήξης της νόμιμης προθεσμίας καταβολής αυτής, εφάπαξ ή σε δόσεις.

Σε άλλο σημείο του άρθρου αναφέρεται πως το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από αίτηση οφειλετών τους που εξαιρούνται από τον εξωδικαστικό μηχανισμό μπορούν να προτείνουν σε αυτούς λύσεις ρύθμισης οφειλών ανάλογες με αυτές που αποδέχονται ή αντιπροτείνουν στο πλαίσιο της διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών και σύμφωνα με τις εσωτερικές τους διαδικασίες.