eksoikonomo-aytonomo-ejoikonomo-akinita-10-12-1010