Ένταξη του έργου «Αναβάθμιση αύλειου χώρου 4ου Γυμνασίου Αμπελοκήπων» με Κωδικό ΟΠΣ 5041735 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

Ο Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης υπέβαλε πρόταση με τίτλο «Αναβάθμιση αύλειου χώρου 4ου Γυμνασίου Αμπελοκήπων» σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 442/25-1-2019 Πρόσκλησης με κωδικό 147.10a, εκδ. 1 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 10 «Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία». Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη της πράξης ανέρχεται σε 222.977,98 € και προέρχεται από πόρους του Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Η πρόταση εντάχθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. : 2813 / 22/05/2019 (ΑΔΑ : Ω9ΣΧ7ΛΛ-Η2Χ) απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με ποσό 222.977,98 €.

Η πράξη με τίτλο «Αναβάθμιση σχολικού αύλειου χώρου του 4ου Γυμνασίου Αμπελοκήπων σκοπεύει στην πραγματοποίηση βελτιωτικών επεμβάσεων στον αύλειο χώρο του 4ου Γυμνασίου Αμπελοκήπων, του Δ. Αμπελοκήπων-Μενεμένης, προκειμένου να καταστεί προσβάσιμη σε άτομα με κινητικές δυσκολίες (ΑμεΑ), να βελτιωθούν οι υφιστάμενες υποδομές ως προς τις δυνατότητες άθλησης και να ενισχυθεί ο θεσμός του «ανοικτού σχολείου», αξιοποιώντας τις σχολικές εγκαταστάσεις

Στο 4ο Γυμνάσιο Αμπελοκήπων εξαιτίας των υψομετρικών διαφορών των επιπέδων στο χώρο της αυλής αλλά και εντός της κτιριακής υποδομής, οι μετακινήσεις ατόμων με αναπηρία εντός του χώρου του σχολείου είναι εξαιρετικά δύσκολες έως αδύνατες. Η κατασκευή ραμπών κατάλληλων κλίσεων στη συνολική έκταση της αυλής, η προσθήκη ανελκυστήρα ΑμεΑ, η ενσωμάτωση εργονομικών χαρακτηριστικών για άτομα ΑμεΑ στις κατασκευές και τον εξοπλισμό του αύλειου χώρου (βρύση, παιχνίδια), θα καταστήσουν όλους τους χώρους προσβάσιμους και φιλικούς, συμβάλλοντας στην κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων ΑμεΑ και όχι στον αποκλεισμό ή την περιθωριοποίηση τους.

Παράλληλα, στη πράξη αυτή προβλέπεται η βελτίωση του υπαίθριου αθλητικού εξοπλισμού με τη δημιουργία πολυγηπέδου, κατάλληλο για μπάσκετ, ποδοσφαίρου, βόλεϊ και χάντμπολ, με εγκατάσταση των κατάλληλων εστιών, καθώς και κατάλληλη ελαστική επίστρωση του χώρου του γηπέδου, προκειμένου να αποφευχθούν, κατά το δυνατόν, τυχόν τραυματισμοί των παιδιών από πτώση. Συμπληρωματικά, τα όργανα άθλησης που θα τοποθετηθούν δίπλα στο χώρο του γηπέδου θα συμβάλουν στην αρτιότερη προπόνηση και εκγύμνασή τους.