Θεσσαλονίκη: Μέχρι 16 Ιουνίου τα δικαιολογητικά των Μετρό…πληκτων!

Τα έργα για την κατασκευή του Μετρό Θεσσαλονίκιης έχουν επηρεάσει πολλές επιχειρήσεις της πόλης μας που βρίσκονται στον άξονα από τον οποίο θα διέρχεται, έχει δε επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την ήδη δύσκολη οικονομική κατάσταση τους.

 

Οι Διοικήσεις των επιμελητηρίων της πόλης μας, ΕΒΕΘ, ΒΕΘ, ΕΕΘ διοργάνωσαν πρόσφατα κοινή σύσκεψη σε συνεργασία με εκπροσώπους του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του ΟΑΕΔ.

 

Στη σύσκεψη αποφασίστηκε η έναρξη προγράμματος επιδότησης εργοδοτικών εισφορών του ΟΑΕΔ, για τις επιχειρήσεις που επηρεάζονται από τα έργα κατασκευής του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Τα δικαιολογητικά Τα δικαιολογητικά των αιτουμένων επιχειρήσεων θα πρέπει να προσκομισθούν έως τις 16 Ιουνίου 2014. Η επιδότηση θα ξεκινήσει από το Μάιο 2014, ενώ η διάρκεια της επιδότησης θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των επιδοτούμενων επιχειρήσεων.

Τα κριτήρια υπαγωγής στο προαναφερόμενο πρόγραμμα είναι:

 

1. Να είναι ήδη υφιστάμενες και λειτουργούσες επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό.

2. Να είναι ενεργά μέλη ενός εκ των τριών επι μελητηρίων (Εμπορικό και Βιομηχανικό, Βιοτε χνικό και Επαγγελματικό)

3. Να βρίσκονται με είσοδο ή/και πρόσοψη επί του άξονα κατασκευής των έργων του ΜΕΤΡΟ, και συγκεκριμένα μπροστά από τα εργοτάξια, από την έναρξή τους μέχρι και σήμερα.

 

Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις-μέλη που βρίσκονται εκτός ισογείου (σε υπόγειο ή όροφο) επιδοτούνται κατά 50%

 

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκο μισούν οι ενδιαφερόμενοι είναι τα παρακάτω:

1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης.
2 Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου ότι η επιχείρηση υφίσταται και λειτουργεί και φωτοαντίγραφο τρέχο ντος παραστατικού της επιχείρησης (πχ. τιμολόγιο).
3. Τρέχουσες μισθολογικές καταστάσεις με την ανάλυση των εργοδοτικών εισφορών.
4. Φωτοαντίγραφο του τελευταίου λογαρια σμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ της επιχείρησης.
5. Βεβαίωση της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ (ή ισοδύ ναμο στοιχείο) και φωτογραφία στην οποία να φαίνονται τα εγκατεστημένα εργοτάξια.
6. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 περί ακριβείας των δηλουμένων στοιχείων.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 2310 223-879.