Επιδότηση εισφορών λόγω των έργων στο μετρό

«Ανοικτή» είναι από προχθές 16 Ιουλίου η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ που αφορά την επιδότηση των ε ργοδοτικών εισφο ρών όσων επιχειρήσεων επηρεάζεται η λειτου ργία τους από τα έργα κατασκευής του μετρό στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να διατηρήσουν τις υφιστάμενες θέσεις απασχόλησης.

 

Τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 15/09/2014.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τα αποθεματικά του ΕΛΕΚΠ και η μέγιστη συνολική δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 3.000.000 ευρώ.

Οι δικαιούχοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελιδα του οργανισμού (www.oaed.gr).

 

Δικαιούχοι

 

Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις (και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα) που λειτουργούν από τις 7/4/2014 και βρίσκονται με είσοδο ή και πρόσοψη μπροστά από τα εργοτάξια του μετρό στη Θεσσαλονίκη, με συνέπεια να έχουν υποστεί και να συνεχίζουν να υφίστανται, λόγω της θέσης τους, αρνητικές επιπτώσεις από την κατασκευή των έργων του.

 

Για 18 μήνες

 

Οι ανωτέρω επιχειρήσεις επιχορηγούνται, για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών, για τους εργαζόμενους που απασχολούν από τις 7/4/2014 σε ποσοστό 100%, επί του μη μισθολογικού κόστους που αντιστοιχεί στις μηνιαίες εργοδοτικές εισφορές (εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη), εφόσον βρίσκονται και λειτουργούν στο ισόγειο των κτηρίων με είσοδο ή και πρόσοψη μπροστά από τα εργοτάξια του μετρό στη Θεσσαλονίκη και ποσοστό 50%, εφόσον βρίσκονται και λειτουργούν αυτοτελώς σε υπόγεια ή σε ορόφους των κτηρίων με την προϋπόθεση να διατηρήσουν το προσωπικό τους καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

 

Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή σε περίπτωση που οι δικαιούχοι έχουν προβεί σε μείωση του προσωπικού τους για οποιονδήποτε λόγο από τις 7/4/2014 και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα.

 

Προσωπικό Σε περίπτωση που η επιχείρηση μειώσει το προσωπικό της, θα πρέπει να προβεί σε αντικατάσταση του μισθωτού της έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.

 

Ως βάση για τον ποσοστιαίο υπολογισμό του ανωτέρω ποσού επιχορήγησης των επιχειρήσεων λαμβάνονται οι πραγματικές μηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές των εργαζομένων/επιχορηγούμενων που αντιστοιχούν μέχρι του ύψους των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ.

 

Ωφελούμενοι 

 

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι οι εργαζόμενοι των ανωτέρω επιχειρήσεων (δικαιούχοι), οι οποίοι από τις 7/4/2014 απασχολούνται στις επιχειρήσεις αυτές με καθεστώς μισθωτής εξαρτημένης εργασίας αορίστου (πλήρους, μερικής, εκ περιτροπής) ή ορισμένου χρόνου (πλήρους, μερικής, εκ περιτροπής) και συνεχίζουν να εργάζονται για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής.

 

Τα ωφελούμενα άτομα θα πρέπει να είναι Ελληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας καθώς και υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.