Προσλήψεις στον δήμο Καλαμαριάς

Δημοσιεύθηκε: Τετάρτη 01 Απρ 2015 - 14:34

Τελευταία Ενημέρωση: 14:34

Στην πρόσληψη τριών ατόμων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ μήνες, πρόκειται να προχωρήσει μέσα στο προσεχές διάστημα ο δήμος Καλαμαριάς, με σκοπό να καλύψει εποχικές ανάγκες των υπηρεσιών του.

 

Οι προσλήψεις θα γίνουν από τους κλάδους ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, ΔΕ Μαγείρων και ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τις αιτήσεις τους έως και τις 8 Απριλίου. Ειδικότερα, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο (εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: Αγίου Νικολάου και Μικρουλέα γωνία, Τ.Κ. 55 132, Καλαμαριά. Πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα 2313 314241 και 2313 314230.