×ÙÑÉÓ ÔÉÓ ÁÉÓÈÇÓÅÉÓ ÔÏÕÓ ÁÍÁÓÕÑÈÇÊÁÍ ÔÑÅÉÓ ÁÍÄÑÅÓ ÁÐÏ ÐÇÃÁÄÉ ÓÅ ÅÊÔÁÓÇ ÐËÇÓÉÏÍ ÔÇÓ ÉÅÑÁÓ ÌÏÍÇÓ ÁÃÉÁÓ ÔÑÉÁÄÁÓ ÓÔÏÍ ÄÇÌÏ Á×ÁÑÍÙÍ ÁÔÔÉÊÇÓ

×ÙÑÉÓ ÔÉÓ ÁÉÓÈÇÓÅÉÓ ÔÏÕÓ ÁÍÁÓÕÑÈÇÊÁÍ ÔÑÅÉÓ ÁÍÄÑÅÓ ÁÐÏ ÐÇÃÁÄÉ ÓÅ ÅÊÔÁÓÇ ÐËÇÓÉÏÍ ÔÇÓ ÉÅÑÁÓ ÌÏÍÇÓ ÁÃÉÁÓ ÔÑÉÁÄÁÓ ÓÔÏÍ ÄÇÌÏ Á×ÁÑÍÙÍ ÁÔÔÉÊÇÓ