Νέα διαδικασία από 29 Ιουλίου για τη δήλωση των ακατάσχετων λογαριασμών

Ηλεκτρονικές αιτήσεις στο TAXISnet θα μπορούν να υποβάλλουν από τις 29 Ιουλίου οι φορολογούμενοι προκειμένου να δηλώνουν στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων τον μοναδικό ακατάσχετο τραπεζικό τους λογαριασμό. Βάσει της νέας διαδικασίας μέσα σε λίγες ώρες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν για το εάν η τράπεζά τους έχει επιβεβαιώσει πως όλα πήγαν ομαλά και ισχύει το ακατάσχετο ή εάν ανέκυψαν προβλήματα.

 
Συγκριμένα, απόφαση της γενικής γραμματέως Δημοσίων Εσόδων Κατερίνας Σαββαΐδου ξεκαθαρίζει πως κάθε φυσικό πρόσωπο που φορολογείται στην Ελλάδα δικαιούται να διατηρεί έναν μοναδικό λογαριασμό, ατομικό ή κοινό, σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα, στον οποίο οι καταθέσεις είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ. Στην περίπτωση φορολογουμένων, μισθωτών ή συνταξιούχων, ο ακατάσχετος λογαριασμός είναι αποκλειστικά αυτός στον οποίο πιστώνονται περιοδικά οι μισθοί, συντάξεις ή και τα όποια ασφαλιστικά βοηθήματα.
 
Η κ. Σαββαΐδου ξεκαθαρίζει πως για τη γνωστοποίηση στη φορολογική διοίκηση του μοναδικού ακατάσχετου τραπεζικού του λογαριασμού, ο ενδιαφερόμενος πολίτης θα πρέπει να υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση – υπεύθυνη δήλωση στο περιβάλλον TAXISnet, μέσω εφαρμογής της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, με την οποία θα ενημερώνει για τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού (σε μορφή IBAN).
 
Η απόφαση εφιστά την προσοχή στο εξής: κάθε ενδιαφερόμενος που γνωστοποιεί στη φορολογική διοίκηση τον μοναδικό ακατάσχετο τραπεζικό του λογαριασμό, οφείλει να ενημερώνει αμελλητί, υποβάλλοντας νέα αίτηση – υπεύθυνη δήλωση με τον ίδιο τρόπο, τον αριθμό IBAN τυχόν νέου λογαριασμού του σε περίπτωση που ο προηγούμενος -ήδη δηλωμένος- κλείσει για οποιονδήποτε λόγο ή εφόσον επιθυμεί την αλλαγή του παλαιού λογαριασμού με νέο.
 
Μάλιστα, ξεκαθαρίζει πως αποτελεί υποχρέωση του ενδιαφερομένου να έχει εξασφαλίσει ότι το πιστωτικό ίδρυμα έχει ήδη συσχετισμένο τον ΑΦΜ του με τον λογαριασμό IBAN που ως (συν)δικαιούχος προτίθεται να δηλώσει στο περιβάλλον TAXISnet.
 
Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων επεξεργάζεται σε ημερήσια βάση τις υποβληθείσες αιτήσεις – υπεύθυνες δηλώσεις των ενδιαφερομένων και θα δημιουργεί αναλυτική κατάσταση σε ηλεκτρονική μορφή ανά πιστωτικό ίδρυμα, που περιλαμβάνει τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (Α.Φ.Μ. και αριθμό τραπεζικού λογαριασμού) καθώς και την ένδειξη εάν η δήλωση αφορά σε αντικατάσταση προηγούμενου λογαριασμού, για τις αιτήσεις – υπεύθυνες δηλώσεις που υποβλήθηκαν μέχρι την 12η βραδινή της προηγουμένης ημέρας.
 
Η κατάσταση διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στο κατά περίπτωση πιστωτικό ίδρυμα, την ίδια ημέρα και καταχωρείται αυθημερόν στο ηλεκτρονικό σύστημα TAXIS της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.
 
Από την πλευρά τους οι τράπεζες που θα παραλαμβάνουν την αναλυτική κατάσταση οφείλουν να ελέγχουν και να αποστέλλουν, εντός της ίδιας ημέρας, διαγνωστικό αρχείο στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, με όλες τις αναλυτικές εγγραφές τραπεζικών λογαριασμών.
 
Συγκεκριμένα, είτε θα αναφέρουν πως ο λογαριασμός δηλώθηκε επιτυχώς στο πιστωτικό ίδρυμα, ή εάν υπάρχουν προβλήματα να τα αναφέρουν (π.χ. ο ΑΦΜ δεν αντιστοιχεί σε πελάτη του πιστωτικού ιδρύματος, ο δικαιούχος του δηλωθέντος τραπεζικού λογαριασμού αντιστοιχεί σε διαφορετικό του αιτούντος τον ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμό, ο λογαριασμός είναι κλειστός, ο αιτών τον ακατάσχετο λογαριασμό έχει άλλον λογαριασμό περιοδικής πίστωσης μισθού, σύνταξης, κ.ά).
 
Η ενημέρωση αυτή καταχωρείται αυθημερόν στο ηλεκτρονικό σύστημα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και για την ενημέρωση του ενδιαφερόμενου πολίτη η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων θα εμφανίζει στην εφαρμογή το αποτέλεσμα της επεξεργασίας από το πιστωτικό ίδρυμα, έτσι ώστε ο πολίτης να ελέγχει την πορεία και το αποτέλεσμα της αίτησής του.
 
Μάλιστα, στην απόφαση της κ. Σαββαΐδου ξεκαθαρίζεται πως κάθε πιστωτικό ίδρυμα που παραλαμβάνει αναλυτική κατάσταση οφείλει, μετά και την αποστολή του αρχείου απορρίψεων, να ενημερώνει το πληροφοριακό του σύστημα το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Προβλέπεται δε πως η Ελληνική Ένωση Τραπεζών μπορεί να ενεργεί ως ενδιάμεσος, μεταξύ τραπεζών και ΓΓΔΕ σε κάθε περίπτωση που αυτό απαιτείται.
 
Η ίδια απόφαση σημειώνει πως για μεταβατικό στάδιο, κάθε ενδιαφερόμενος που έχει γνωστοποιήσει στη φορολογική διοίκηση τον μοναδικό ακατάσχετο τραπεζικό του λογαριασμό, θα μπορεί να εκτυπώνει από το TAXISnet σχετικό αποδεικτικό γνωστοποίησης, το οποίο θα προσκομίζεται στην τράπεζα για τις δικές της ενέργειες.