Υποτροφίες για χιλιάδες νέους απόφοιτους ΙΕΚ, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ

Χιλιάδες υποτροφίες, συνολικού ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ, θα χορηγηθούν φέτος σε αποφοίτους ΙΕΚ, Επαγγελματικών Λυκείων και Επαγγελματικών Σχολών (σ.σ.: του υπουργείου Παιδείας) σε θέσεις που θα προσφέρουν επιχειρήσεις, προκειμένου να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία στον παραγωγικό τομέα, σε κλάδους σχετικούς με την εκπαίδευσή τους, έτσι ώστε να καταστεί ευκολότερη η είσοδός τους στην αγορά εργασίας.

 

Οι υποτροφίες θα δοθούν σε πτυχιούχους, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 29ο έτος της ηλικίας τους και είναι δημότες σε συγκεκριμένες 8 Περιφέρειες (Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Ηπειρος, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Πελοπόννησος, Κρήτη, Ιόνια Νησιά και Βόρειο Αιγαίο). Το ποσό της υποτροφίας ορίζεται για τα θεωρητικά μαθήματα, διάρκειας ογδόντα ωρών, έως 400€ ανά ωφελούμενο (5€ ανά ώρα) και για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας στα 480€ ανά ωφελούμενο για κάθε μήνα και για διάστημα έως 6 μήνες από την τοποθέτησή του σε επιχείρηση.

 

Σημειώνεται ότι τα θεωρητικά μαθήματα διάρκειας 80 ωρών υλοποιούνται αποκλειστικά στις 8 αναφερόμενες περιφέρειες, ενώ η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας για χρονικό διάστημα έως 6 μήνες, σε επιχείρηση, η οποία δύναται να βρίσκεται και εκτός των ανωτέρω περιφερειών, με την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης του υποτρόφου.

 

Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν περισσότερες πληροφορίες από τις σχετικές ηλεκτρονικές σελίδες των ΙΕΚ, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ, αλλά και από τη ΓΣΕΕ, το Ινστιτούτο Τουριστικών Επιχειρήσεων, τον ΣΕΒ, που θα ανακοινώσουν Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος.

 

Η καταβολή των υποτροφιών θα γίνεται από τους φορείς υλοποίησης του προγράμματος με κατάθεση μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) στον λογαριασμό που έχει δηλώσει ο κάθε υπότροφος κατά την αίτησή του για συμμετοχή στο πρόγραμμα, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους που προβλέπονται στον «Οδηγό Εφαρμογής» του προγράμματος.

 

Οι επιχειρήσεις που θα λάβουν μέρος στο πρόγραμμα δεν θα πρέπει να έχουν προχωρήσει σε απόλυση έμμισθου προσωπικού για χρονικό διάστημα 2 μηνών πριν από την έναρξη του προγράμματος, ή να προχωρήσουν σε απολύσεις κατά τη διάρκεια υλοποίησής του, εκτός εάν τεκμηριώνεται σπουδαίος λόγος απόλυσης.

 

Στο πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος όλες οι επιχειρήσεις, εκτός από τα νυχτερινά κέντρα, τις εταιρείες προσωρινής απασχόλησης και τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης.

 

Κριτήρια επιλογής των υποτρόφων

 

Τα κριτήρια κατάταξης των αποφοίτων για την επιλογή τους στο πρόγραμμα και η μοριοδότηση έχει ως ακολούθως:

 

  • Βαθμός τίτλου σπουδών.
  • Μακροχρόνια ανεργία (μήνες ή έτη ανεργίας). Μακροχρόνια άνεργοι νοούνται εκείνοι που είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ πάνω από 12 συνεχόμενους μήνες και λαμβάνουν 5 μόρια.
  • Ηλικία έως 24 έτη λαμβάνει 5 μόρια. Ηλικία από 24 έως 29 δεν λαμβάνει επιπλέον μόρια.
  • Ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα (σύμφωνα με το πιο πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα).
  • Κριτήρια μοριοδότησης για κατάταξη στον πίνακα υποψήφιων υποτρόφων:
  • Βαθμός τίτλου σπουδών. Για τους αποφοίτους ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ αναλυτικά η μοριοδότηση διαμορφώνεται ως εξής: Βαθμός πτυχίου Καλώς, 1 μόριο. Βαθμός πτυχίου Λίαν Καλώς, 3 μόρια. Βαθμός πτυχίου Αριστα, 5 μόρια. Για τους αποφοίτους ΙΕΚ αναλυτικά η μοριοδότηση διαμορφώνεται σύμφωνα με τον βαθμό τους για το θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης, όπως αναφέρεται στη Βεβαίωση Πιστοποίησης ως εξής: Βαθμός θεωρητικού μέρους 10 12, 2 μόρια. Βαθμός θεωρητικού μέρους 13 16, 3 μόρια. Βαθμός θεωρητικού μέρους 17 18, 4 μόρια. Βαθμός θεωρητικού μέρους 19 20, 5 μόρια. Απόφοιτοι που περάτωσαν με επιτυχία την κατάρτισή τους στα ΙΕΚ και έλαβαν την προβλεπόμενη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης λαμβάνουν 1 μόριο.
  • Μακροχρόνια ανεργία (μήνες ή έτη ανεργίας). Μακροχρόνια άνεργοι νοούνται εκείνοι που είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ πάνω από 12 συνεχόμενους μήνες και λαμβάνουν 5 μόρια.
  • Ηλικία έως 24 έτη λαμβάνουν 5 μόρια. Ηλικία από 24 έως 29 δεν λαμβάνει επιπλέον μόρια.
  • Ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα.

 

Αναλυτικά η μοριοδότηση διαμορφώνεται ως εξής: Εως 6.150€, 7 μόρια. Από 6.151€ έως 10.000€, 4 μόρια. Από 10.001€ έως 15.000€, 1 μόριο.

 

Πηγή: Έθνος