Διεθνές συνέδριο για την ψηφιακή καινοτομία από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Διεθνές συνέδριο με θέμα «Ψηφιακή Καινοτομία για την Περιφερειακή Ανάπτυξη» διοργανώνουν, με την ευκαιρία της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Αντιπεριφέρεια Εξωστρέφειας, Νέων Τεχνολογιών και Καινοτομίας, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Πλατφόρμα για την Έξυπνη Εξειδίκευση (S3 Platform).

Το συνέδριο, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 29 Απριλίου 2014 στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΕΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη, έχει ως στόχο να αναδείξει θέματα ψηφιακής επιχειρηματικότητας και εργαλεία καινοτομίας, όπως οι δημόσιες συμβάσεις καινοτομίας (innovation procurement) και τα κουπόνια καινοτομίας (ICT innovation vouchers), στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Με δεδομένη τη σημασία των παραπάνω σύγχρονων εργαλείων για την περιφερειακή ανάπτυξη, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη δυνατότητα χρηματοδότησης ανάλογων δράσεων φορέων, τόσο στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ όσο και στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», καθώς και στις δυνατότητες συνεργειών των δύο χρηματοδοτικών πηγών.  

Οι δημόσιες συμβάσεις καινοτομίας χαρακτηρίζονται από μεγάλη δυναμική και προοπτικές να συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των δημοσίων υπηρεσιών, καθώς και στη διαμόρφωση ευκαιριών αγοράς για καινοτόμες επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, το έξυπνο δημόσιο προωθεί την καινοτομία τόσο για να δημιουργήσει καινοτόμες λύσεις και προϊόντα προς όφελος των πολιτών όσο και για να διαμορφώσει τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία νέων αγορών προς όφελος των καινοτόμων επιχειρήσεων.

Περιφέρειες και δήμοι διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη νέα περιφερειακή πολιτική της ΕΕ και αποτελούν τους βασικούς παράγοντες προώθησης της καινοτομίας για την αντιμετώπιση βασικών αναγκών του Δημοσίου προς όφελος του πολίτη ως τελικού χρήστη.

 

Τα κουπόνια καινοτομίας αποτελούν ένα ακόμη εργαλείο για την περιφερειακή ανάπτυξη.

Η χρήση ΤΠΕ (Τεχνολογίας Πληροφοριών Επικοινωνιών), για την προώθηση καινοτόμων επιχειρηματικών λύσεων για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ενισχύει την παραγωγικότητα, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί νέες αγορές, συνδράμοντας τις επιχειρήσεις στην επέκτασή τους.

Τα κουπόνια ΤΠΕ καινοτομίας είναι ένα εργαλείο που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι Περιφέρειες της ΕΕ προκειμένου να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα των μικρών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και να ενισχύσουν τη ζήτηση για μια πληθώρα ΤΠΕ υπηρεσιών, όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο και οι διεθνείς διαδικτυακές πωλήσεις, αλλά και η ανάπτυξη νέων προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών.

 

Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν οργανισμοί και φορείς από την Ελλάδα και από πολλές χώρες της Ε.Ε. (Ισπανία, Ιταλία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Βέλγιο, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Πολωνία, Μάλτα, Ολλανδία, Τσεχία κ.ά.)

Η εγγραφή των ενδιαφερόμενων να παρακολουθήσουν το συνέδριο γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.pkm.gov.gr/ ή από την ιστοσελίδα της S3 Platform http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-workshop.