Εντάξεις – εξπρές στο σχέδιο πόλης με διπλό μπόνους

Μποναμά για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που εντάσσονται στο σχέδιο πόλεως ετοιμάζει η κυβέρνηση.
Με σχέδιο νόμου, που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή εντός των ημερών από τον αναπληρωτή υπουργό ΠΕΚΑ, Νίκο Ταγαρά, μειώνονται κατά 10% η εισφορά σε γη και κατά 20% π εισφορά σε χρήμα.

 

Η μείωση της εισφοράς σε χρήμα, όμως, αφορά ακίνητα για τα οποία εκδόθηκαν οι σχετικές πράξεις επιβολής εισφοράς μετά την 1η Ιανουαρίου 2009.

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται ακόμη επιμήκυνση κατά τρία χρόνια (από έξι σε εννέα χρόνια) των δόσεων της εισφοράς σε χρήμα, καθώς και δυνατότητα μεταβίβασης του ακινήτου, ακόμα και αν δεν έχουν εξοφληθεί στο σύνολο τους οι υποχρεώσεις εισφοράς σε χρήμα. Οι δόσεις μετατρέπονται σε 108 μηνιαίες (εννέα χρόνια), από 12 εξαμηνιαίες (έξι χρόνια) που ισχύει σήμερα.

 

Προβλέπεται, επίσης, δυνατότητα μεταφοράς συντελεστή δόμησης από απαλλοτριωμένα οικόπεδα. Επιπλέον, σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, τα απαλλοτριωμένα ακίνητα θα επιστρέφονται στους ιδιοκτήτες τους όταν αυτά παραμένουν αναξιοποίητα για δεκαετίες, επειδή δεν ήταν εφικτό οι δήμοι να διαθέσουν τα απαραίτητα κονδύλια για τις απαλλοτριώσεις λόγω οικονομικών δυσχερειών ή κωλυσιεργίας.

Η εισφορά σε γη θα υπολογίζεται πλέον κατά τον ακόλουθο τρόπο:

 

► Για τμήμα ιδιοκτησίας μέχρι 500 τ.μ. ποσοστό 15%. Σήμερα ισχύει ότι για ιδιοκτησία μέχρι 250 τ.μ. το ποσοστό εισφοράς είναι 10% και από 250 – 500 τ.μ. 20%.

► Για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 500 τ.μ. μέχρι 1.000 τ.μ. ποσοστό 20% από 30% που ισχύει σήμερα.

 

► Για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 1.000 τ.μ. μέχρι 2.000 τ.μ. ποσοστό 30% από 40%.

 

► Για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 2.000 τ.μ. μέχρι 10.000 τ.μ. ποσοστό 40% από 50%.

 

► Για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 10.000 τ.μ. ποσοστό 50% από 60% με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Πρέπει να σημειωθεί πάντως ότι με το σχέδιο νόμου μειώνονται μεν τα ποσοστά εισφοράς σε γη για οικόπεδα άνω των 500 τ.μ., αλλάζει όμως η κλίμακα υπολογισμού της εισφοράς για τα μικρότερα οικόπεδα, καθώς αυξάνεται από 250 σε 500 τ.μ. η μικρότερη κατηγορία οικοπέδων που εντάσσονται στο σχέδιο. Η αλλαγή αυτή δεν ευνοεί βέβαια τους ιδιοκτήτες μικρών οικοπέδων μέχρι 250 τ.μ., οι οποίοι θα κληθούν να εισφέρουν 5% παραπάνω από την ιδιοκτησία τους, σε σχέση με το ισχύον καθεστώς.

Με το ν/σ δίδεται επίσης η δυνατότητα κατά την εκπόνηση της μελέτης να αυξάνονται τα σχετικά ποσοστά, σε περίπτωση που κατά την εκπόνηση της μελέτης οι υπολογιζόμενες εισφορές σε γη εντός της πολεοδομικής ενότητας (συμπεριλαμβανομένων και των υφιστάμενων κοινόχρηστων χώρων) δεν καλύπτουν την ελάχιστη έκταση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων κατά τα πολεοδομικά σταθερότυπα ή τις προβλέψεις των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ), των Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) ή Τοπικών Χωρικών Σχεδίων (ΤΧΣ).

Ο χωροταξικός σχεδιασμός Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό ΠΕΚΑ, Νίκο Ταγαρά, με το εν λόγω σχέδιο νόμου συνεχίζεται η χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση και ακολουθεί σύντομα το νομοσχέδιο για την Τράπεζα Γης.

Στόχος του υπουργείου, πρόσθεσε, είναι να ολοκληρωθεί ο χωροταξικός σχεδιασμός σε όλη τη χώρα μέχρι το 2020 και να προχωρά γρήγορα ο πολεοδομικός σχεδιασμός σε επίπεδο γειτονιάς και οικοδομικού τετραγώνου, χωρίς καθυστερήσεις για τους πολίτες.

 


■ Ενεργοποιείται ο θεσμός μεταφοράς συντελεστή δόμησης για τα απαλλοτριωμένα οικόπεδα

■ Επιστρέφονται στους ιδιοκτήτες τα αναξιοποίητα απαλλοτριωμένα ακίνητα

■ Μπορεί, υπό προϋποθέσεις, η εισφορά σε χρήμα να μετατραπεί σε προσφορά τμήματος της ιδιοκτησίας 


 

Μεταβιβάσεις μόνο με το 30% των δόσεων

 

Αξοσημείωτη είναι, επίσης, η ρύθμιση που δίνει τπ δυνατότητα αξιοποίησης και μεταβίβασης των ακινήτων πριν από την εξόφληση όλου του ποσού με ειδικές προβλέψεις και αναφορές ασφάλειας δικαίου στα συμβολαιογραφικά έγγραφα.

Ετσι, μπορούν να γίνουν μεταβιβάσεις με βεβαίωση του οικείου δήμου ότι έχει καταβληθεί τουλάχιστον το ποσό των δόσεων που αντιστοιχεί σε 30% των συνολικών υποχρεώσεων που αναλογούν στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο.

Προβλέπεται ακόμη ότι μετά την παρέλευση εικοσαετίας από την έγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου με το οποίο επιβλήθηκε για πρώτη φορά η ρυμοτομική απαλλοτρίωση ή δέσμευση του ακινήτου ή την παρέλευση δεκαετίας από την κύρωση της σχετικής πράξης εφαρμογής ή της πράξης αναλογισμού, επέρχεται αυτοδίκαια άρση τπς απαλλοτρίωσης και δεν απαιτείται η έκδοση δικαστικής απόφασης.
 

Στο ν/σ προβλέπεται ακόμη:

 

• Η δυνατότητα, υπό προϋποθέσεις, μετατροπής της υποχρέωσης καταβολής εισφοράς σε χρήμα σε προσφορά τμήματος τπς ιδιοκτησίας, ίσης αξίας, μετά τπν κύρωση της πράξης εφαρμογής.

 

• Η διασύνδεση με το Κτηματολόγιο κατά τη σύνταξη της πράξης και όχι μεταγενέστερα.

 

• Η βελτίωση της διαδικασίας και του πλαισίου άρσης της απαλλοτρίωσης μετά τπν παρέλευση του εύλογου χρόνου.

 

• Η βελτίωση του τρόπου καταβολής αποζημιώσεων στους δικαιούχους ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων.

 

• Η δυνατότητα σύναψης προγραμματικής σύμβασης προκειμένου να ολοκληρωθούν οι μελέτες πολεοδόμησης που έχει αναθέσει το ΥΠΕΚΑ.

 

Πηγή: Ελέυθερος Τύπος