Πώς το Δημόσιο θα εξοφλήσει ληξιπρόθεσμα χρέη 5,5 δισ. ευρώ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Στην εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, συνολικού ύψους 5,5 δισ. ευρώ, που έχουν συσσωρευτεί έως και 30 Απριλίου 2016, θα προχωρήσει το Δημόσιο σταδιακά εντός των προσεχών 18 μηνών. Με απόφαση που υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γ. Χουλιαράκης καθορίζονται οι διαδικασίες για τη μεταφορά πιστώσεων από τον κρατικό προϋπολογισμό προς τους φορείς της Κεντρικής και της Γενικής Κυβέρνησης προκειμένου να εξοφλήσουν τα χρέη τους προς τρίτους το αργότερο ως το τέλος του 2017.

Όπως προκύπτει από το προοίμιο της απόφασης, το υπουργείο Οικονομικών προτίθεται να εκταμιεύσει 3,5 δισ. ευρώ εντός του 2016 και άλλα 2 δισ. ευρώ εντός του 2017 για να εξοφληθούν τα χρέη προηγούμενων ετών όλων των υπουργείων, των νοσοκομείων, των ασφαλιστικών ταμείων, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

Σύμφωνα με την απόφαση του αναπληρωτή υπουργού, οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης οριστικοποιούν το σύνολο των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους, στο τέλος του μήνα πριν από την υποβολή αιτήματος μεταφοράς πιστώσεων και καταρτίζουν με ευθύνη του προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών αναλυτική κατάσταση με τις υποχρεώσεις αυτές. Στην κατάσταση αυτή αποτυπώνονται οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις κατά χρονολογική σειρά, ανάλογα με το χρόνο δημιουργίας τους και σύμφωνα με τα σχετικά παραστατικά. Η εν λόγω κατάσταση φυλάσσεται από το φορέα με ευθύνη του προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών και τίθεται στη διάθεση οποιουδήποτε ελεγκτικού οργάνου και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Οι φορείς υποβάλλουν στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, μέσω της αρμόδιας ΓΔΟΥ:

α) Αίτημα μεταφοράς πιστώσεων, συνοδευόμενο από αναλυτική έκθεση αιτιολόγησης, και μηνιαίο πλάνο απορρόφησης της αιτούμενης πίστωσης.

β) Έγγραφες βεβαιώσεις του προϊσταμένου της ΓΔΟΥ για την πλήρωση των προβλεπόμενων προϋποθέσεων, για τη συμμόρφωση σε τυχόν συστάσεις που έχουν διατυπωθεί στο πλαίσιο ελέγχων των αρμοδίων υπηρεσιών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και για την πιστή και απαρέγκλιτη εφαρμογή των διατάξεων περί αναλήψεως υποχρεώσεων και την αποφυγή δημιουργίας νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αξιολογεί τα αιτήματα, σε συνδυασμό με το συνολικό χρηματοδοτικό προγραμματισμό και τις δημοσιονομικές συνθήκες. Οι πιστώσεις οι οποίες κρίνονται αναγκαίες, μεταφέρονται από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του υπουργείου Οικονομικών σε ειδικούς φορείς του τακτικού προϋπολογισμού των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης που έχουν συσταθεί ή συστήνονται για το σκοπό αυτό. Η μεταφορά πιστώσεων δύναται να πραγματοποιείται σταδιακά, ανάλογα με την αξιολόγηση του αιτήματος.

Μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς των πιστώσεων, οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης προβαίνουν στην εξόφληση των σχετικών ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά προτεραιότητα. Η εξόφληση γίνεται με αύξουσα χρονολογική σειρά (προηγούνται οι παλαιότερες υποχρεώσεις), η οποία μπορεί να ανατρέπεται μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν αφορούν δικαστικές αποφάσεις οι οποίες είναι εκτελεστές,

β) όταν προβλέπονται ποινές και πρόστιμα σε περίπτωση καθυστέρησης, όπως τόκοι υπερημερίας κ.λπ.,

γ) όταν αφορούν την αντιμετώπιση επιτακτικών και επειγουσών αναγκών.

Σε κάθε περίπτωση δεν εξοφλούνται ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις επόμενου έτους πριν από την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του προηγούμενου κάθε φορά έτους, εκτός εάν υφίστανται κωλύματα νομιμότητας για την εξόφλησή τους.

Η διαδικασία για λοιπούς φορείς

Οι λοιποί φορείς της Γενικής Κυβέρνησης οριστικοποιούν το σύνολο των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, στο τέλος του μήνα πριν από την υποβολή αιτήματος επιχορήγησης και καταρτίζουν αναλυτική κατάσταση με τις υποχρεώσεις αυτές. Στην κατάσταση αυτή αποτυπώνονται οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις κατά χρονολογική σειρά, ανάλογα με τον χρόνο δημιουργίας τους και σύμφωνα με τα σχετικά παραστατικά. Ειδικά για τον ΕΟΠΥΥ, στην κατάσταση αποτυπώνονται οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις ανά φορέα που ενσωματώθηκε στον ΕΟΠΥΥ, κατά ανάλογο τρόπο.

Ο προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών του φορέα υποβάλλει στην αρμόδια ΓΔΟΥ:

α) Αίτημα επιχορήγησης, συνοδευόμενο από αναλυτική έκθεση αιτιολόγησης, μηνιαίο πλάνο απορρόφησης της αιτούμενης επιχορήγησης και αντίγραφο της αναλυτικής κατάστασης της προηγούμενης παραγράφου.

β) Έγγραφη βεβαίωση του προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών για την πιστή και απαρέγκλιτη εφαρμογή των διατάξεων περί αναλήψεως υποχρεώσεων, την αποφυγή δημιουργίας νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και τη συμμόρφωση σε τυχόν συστάσεις που έχουν διατυπωθεί στο πλαίσιο ελέγχων.

Κατόπιν, ο προϊστάμενος της ΓΔΟΥ του αρμόδιου υπουργείου υποβάλλει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους:

α) Πρόταση επιχορήγησης, συνοδευόμενη από αναλυτική έκθεση αξιολόγησης του αιτήματος κάθε φορέα και μηνιαίο πλάνο απορρόφησης της αιτούμενης έκτακτης επιχορήγησης ανά φορέα.

β) Έγγραφη βεβαίωσή του για την πλήρωση των προϋποθέσεων.

Το ΓΛΚ αξιολογεί τις προτάσεις επιχορήγησης, σε συνδυασμό με το συνολικότερο χρηματοδοτικό προγραμματισμό και τις δημοσιονομικές συνθήκες και αποδεσμεύονται οι αντίστοιχες πιστώσεις, ώστε να εξοφληθούν οι προμηθευτές.

Πηγή: Ναυτεμπορική