Συγκροτείται στην Καλαμαριά Συμβούλιο ‘Ενταξης Μεταναστών

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Την Κυριακή, 4 Οκτωβρίου 2015, και ώρα 11:00 πμ καλούνται οι μετανάστες που κατοικούν  στα όρια του Δήμου Καλαμαριάς στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Καραμαούνα 1, Πλατεία Σκρά) να εμφανιστούν και να εκλέξουν τους εκπροσώπους τους στο υπο σύσταση Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών.

Σημειώνεται ότι η ενέργεια αυτή αποτελεί υποχρέωση του Δήμου, και  γίνεται ύστερα από πιέσεις και πρόταση της ΡΕΚΚ , που έγινε προ ημερήσιας διάταξης σε  παλαιότερη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, μετά από μακροχρονη αδράνεια της πλειοψηφίας.

Η λειτουργία του Συμβουλίου ρυθμίζεται από τις διατάξεις του ν. Ν. 3852/2010 (Άρθρο 78, παρ. 1 και επόμενα)

Το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ (ΣΕΜ) αποτελεί το  συμβουλευτικό όργανο του δήμου, για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών στην τοπική κοινωνία. Ο θεσμός του Συμβουλίου Ένταξης μεταναστών είναι, σύμφωνα με τη βούληση του νομοθέτη, όπως αποτυπώνεται στην εισηγητική έκθεση,  παρά την επί πολλά έτη παρουσία των μεταναστών στη Χώρα, ένα περιορισμένο μεν αλλά ουσιαστικό βήμα για την κοινωνικοπολιτική ένταξή τους.

Έργο του ως Συμβουλίου είναι η καταγραφή και η διερεύνηση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες, που κατοικούν μόνιμα στην περιφέρεια του Δήμου Αθηναίων, ως προς την ένταξή τους στην τοπική κοινωνία, την επαφή τους με δημόσιες υπηρεσίες ή τη δημοτική αρχή. Επίσης, το έργο του ΣΕΜ περιλαμβάνει την υποβολή εισηγήσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την ανάπτυξη τοπικών δράσεων προώθησης της ομαλής κοινωνικής ένταξης των μεταναστών-ιδίως μέσω της οργάνωσης συμβουλευτικών υπηρεσιών από τις Δημοτικές Υπηρεσίες- καθώς και η διοργάνωση σε συνεργασία με το Δήμο εκδηλώσεων με στόχο την ευαισθητοποίηση και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής του τοπικού πληθυσμού.

Τα συμβούλια ένταξης μεταναστών αποτελούνται από πέντε έως έντεκα μέλη, τα οποία ορίζονται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο. Ως μέλη ορίζονται δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι φορέων μεταναστών, εφόσον η έδρα αυτών ή παραρτήματος βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του οικείου δήμου, ή εκπρόσωποι που επιλέγονται από την κοινότητα των μεταναστών που κατοικούν μόνιμα στον οικείο δήμο, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπει σχετικός κανονισμός, που εκδίδει με απόφασή του το οικείο δημοτικό συμβούλιο, καθώς και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων οι οποίοι αναπτύσσουν εντός της διοικητικής περιφέρειας του οικείου δήμου δράση σχετική με τα προβλήματα των μεταναστών. Με την ίδια απόφαση ορίζεται πρόεδρος στο συμβούλιο ένταξης μεταναστών ένας εκ των δημοτικών συμβούλων μελών του. Στα παραπάνω συμβούλια ορίζονται υποχρεωτικά ως μέλη αλλοδαποί δημοτικοί σύμβουλοι που έχουν τυχόν εκλεγεί. Η συμμετοχή στα ανωτέρω συμβούλια είναι τιμητική και άμισθη.

Η PEKK καλεί τους κατοίκους του Δήμου Καλαμαριάς να στηρίξουν τη λειτουργία του Συμβουλίου και να συμβάλουν στην αποτελεσματική λειτουργία του ενημερώνοντας όσους αλλοδαπούς συμπολίτες μας , άνδρες ή γυναίκες,  αφορά η πρωτοβουλία αυτή.