ΤΕΕ/ΤΚΜ: Σχεδιασμό πλαισίου καινοτόμων δράσεων στην Κ. Μακεδονία

Πλέγμα προτάσεων και αιτημάτων για την ανάπτυξη της Κεντρικής Μακεδονίαςαλλά και για τη στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας και του επιστημονικού δυναμικού της χώρας ευρύτερα, κατέθεσε το ΤΕΕ/ΤΚΜ στον υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Γιώργο Σταθάκη.

 

Αναλυτικότερα, με υπόμνημά του προς τον υπουργό, το ΤΕΕ/ΤΚΜ επισημαίνει την ανάγκη  για σχεδιασμό και εφαρμογή ενός πλαισίου καινοτόμων δράσεων στην Κεντρική Μακεδονία, που  λόγω του μεγέθους της και του εύρους των δραστηριοτήτων που μπορεί να αναπτύξει, θα μπορούσε ν’ αποτελέσει πιλοτικό οδηγό για όλη την Ελλάδα. Το πλαίσιο αυτό προτείνεται να μετουσιώσει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής σε τομείς προτεραιότητας, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη πολύπλευρης τουριστικής δραστηριότητας, την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), την ποιοτική γεωργία και κτηνοτροφία, τη βιώσιμη και ισόρροπη αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου και τη δορυφορική μεταποιητική δραστηριότητα.

 

“Η ύπαρξη αυτόνομου Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος, έχει εξασφαλιστεί, ωστόσο υπάρχουν αρκετά βήματα ακόμα ώστε η διαχείριση των πόρων που αφορούν την Περιφέρεια  να υπάγεται -στο σύνολο ή  στην συντριπτική τους πλειοψηφία-  στην ίδια την Περιφέρεια” υπογραμμίζεται στο υπόμνημα.

 

Παράλληλα, τονίζεται το πλεονέκτημα που συνιστά για την περιοχή το γεγονός ότι περιλαμβάνει στα γεωγραφικά της όρια το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της Ελλάδας και  μια σειρά από αξιόλογα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα. “Κατά συνέπεια υπάρχει και δυνατότητα έρευνας με στόχο καινοτόμους υπηρεσίες και προϊόντα αλλά και τεράστια δεξαμενή ταλαντούχων και καταρτισμένων επιστημόνων, η οποία δυστυχώς εκρέει προς το εξωτερικό” επισημαίνεται και τονίζεται ότι “ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι η ύπαρξη αποδεδειγμένα αποτελεσματικών δομών  και δυναμικών φορέων όπως η Εγνατία Οδός, το ΤΕΕ/ΤΚΜ, το ΚΕΠΑ, το  Εθνικό Κέντρο Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ)  κλπ. Η αξιοποίηση τους ως ενδιάμεσων φορέων για τη διαχείριση των δράσεων θα συμβάλλει τόσο στην επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων όσο και στην αξιοποίηση του υψηλής ποιότητας στελεχιακού της δυναμικού”.

 

Στο υπόμνημα επισημαίνεται ακόμη ότι το ανθρώπινο και ιδιαίτερα το επιστημονικό δυναμικό έχει απόλυτη προτεραιότητα κατά την άποψη του ΤΕΕ, το οποίο προτείνει -μεταξύ άλλων- τη δημιουργία προγραμμάτων μικροχρηματοδότησης για νεοφυείς επιχειρήσεις (“start-up”) με ταχύτατη αξιολόγηση και εκταμίευση, καθώς ένα από τα προβλήματα που έχουν εμφανιστεί μέχρι τώρα είναι οι καθυστερήσεις. ‘Επειδή, ο έλεγχος τόσο μεγάλης κλίμακας προτάσεων είναι σχετικά δύσκολος, προτείνεται να ανατεθεί η διαχείριση των κονδυλίων στους αντίστοιχους φορείς. Για παράδειγμα, για τους Μηχανικούς, το ρόλο του διαχειριστικού φορέα μπορεί αναλάβει το ΤΕΕ” προτείνεται.

 

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ εισηγείται ακόμη τη δημιουργία Προ-θερμοκοιτίδων Νέων Επιστημόνων, την ενεργοποίηση προγραμμάτων για νέους Επιστήμονες και ειδικότερα για Μηχανικούς, με στόχο την προώθησή τους στην απασχόληση, την πρόβλεψη χωρικών κινήτρων και προώθηση με κάθε πρόσφορο τρόπο των clusters και την ανάπτυξη πολύπλευρης τουριστικής δραστηριότητας. «Το σημερινό τουριστικό  μοντέλο εξαντλείται στην “ανάπτυξη” θερινού παράκτιου τουρισμού με  όλα τα συνεπαγόμενα όπως υπερβολική δόμηση,  υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, χαμηλής ποιότητας υπηρεσίες. Κατά τη νέα προγραμματική περίοδο οφείλουν να ενισχυθούν δράσεις για την αντιστροφή αυτού του κλίματος» επισημαίνεται.

 

Στο κείμενο του υπομνήματος επισημαίνεται ακόμη η ανάγκη για την άμεση ενεργοποίηση της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας, με τη δυναμική στήριξη μιας πραγματικά σημαντικής πρωτοβουλίας, η οποία μετά από χρόνια αδράνειας φαίνεται να βρίσκει το δρόμο της.

 

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει ήδη δηλώσει -με προηγούμενα υπομνήματα προς τον πρωθυπουργό και τους συναρμόδιους υπουργούς- ότι θεωρεί ως επείγουσα ανάγκη την ανάπτυξη του λιμανιού και τη σύνδεσή του με όλα τα δίκτυα και ιδιαίτερα με το σιδηροδρομικό. Στο ίδιο πλαίσιο, το Εμπορευματικό Κέντρο εξυπηρετεί τον ευρύτερο στόχο ανάπτυξης των μεταφορών και της αναβάθμισης της Θεσσαλονίκης ως διαμετακομιστικού κόμβου. Ένα σημαντικό εμπόδιο είναι η αδυναμία των εμπλεκόμενων και ενδιαφερόμενων φορέων να συνεργαστούν. Το Τμήμα έχει καταθέσει εδώ και πέντε χρόνια επεξεργασμένη πρόταση στους αρμόδιους φορείς.     

 

Ιδιαίτερη έμφαση δίδει το ΤΕΕ/ΤΚΜ και στην ανάγκη στήριξης της έρευνας. “Όπως προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία, η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην χρηματοδότηση για έρευνα και καινοτομία, στις ανεπτυγμένες χώρες εντός και εκτός ΕΕ, κυμαίνεται μεταξύ 31% και 75%, ενώ ο μέσος όρος για την ΕΕ είναι 54%.  Η Ελλάδα κατέχει μία από τις χαμηλότερες θέσεις στην ΕΕ σε σχέση με το ποσοστό επί του ΑΕΠ που επενδύει κάθε χρόνο στην έρευνα και στην καινοτομία, συνεπώς απαιτείται η αύξηση των στοχευμένων επενδύσεων, με αξιοποίηση των εθνικών, ευρωπαϊκών αλλά και των ιδιωτικών πόρων” εξηγεί και προτείνει την άμεση αύξηση ποσοστού επί του ΑΕΠ για εφαρμοσμένη έρευνα και καινοτομία (πχ, με σύνδεση ενός ποσοστού φορολογίας επιχειρήσεων με ανάπτυξη αντίστοιχων κονδυλίων), την ενίσχυση τής σχέσης ιδιωτικού τομέα με φορείς έρευνας και τεχνολογίας (Πχ, με ενθάρρυνση / επιδότηση συμμετοχής επιχειρήσεων σε ερευνητικά προγράμματα), τη θέσπιση σταθερού πλαισίου χρηματοδότησης της έρευνας και τεχνολογίας και την ανάπτυξη αποτελεσματικού και δυναμικού πλαισίου έρευνας και καινοτομίας.

 

Στο υπόμνημα επισημαίνεται ακόμη η ανάγκη θέσπισης στοχευμένων κινήτρων  γεωγραφικής αναφοράς σε άμεση συνεργασία με τα περιφερειακά και τα ειδικά χωροταξικά σχέδια και σε συνδυασμό με ουσιαστικό έλεγχο της αποτελεσματικότητάς τους και αυστηρές ποινές.

 

Τονίζεται ότι “η Πολιτεία οφείλει να δώσει τέλος στον αναχρονιστικό ανταγωνισμό μεταξύ κέντρου και περιφέρειας, ο οποίος πρέπει να δώσει τη θέση του σε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο ανταγωνιζόμενων κέντρων  ώστε να ισορροπήσει το σύστημα υποδομών και κινήτρων, προς όφελος των περιφερειακών πόλων”, ενώ υπογραμμίζεται ότι πρέπει να αναστραφεί η πορεία διάλυσης του ιστού παραγωγής τεχνικού έργου, με ενίσχυση και υποστήριξη του  τεχνικού επιχειρηματικού κόσμου τόσο για την επιβίωσή του όσο και για τη διεύρυνση του επαγγελματικού ορίζοντα προς τα Βαλκάνια.

 

Τμήμα Ειδήσεων Radio1d.gr