Τέλος σε τρεις μήνες οι εγγυημένες παροχές σε ταμεία

Παρελθόν θα είναι από το ερχόμενο φθινόπωρο οι «εγγυημένες» παροχές ταμείων αλληλοβοηθείας που λειτουργούν ως Ν.Π.Ι.Δ και χορηγούν επικουρικές συντάξεις και εφάπαξ σε τραπεζοϋπαλλήλους, δικηγόρους κ.α.

Με εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων που εκδόθηκε χθες σε εφαρμογή του ν. 4261/2014 δίνεται προθεσμία 3 μηνών (έως τις 5 Αυγούστου) για να εισάγουν είτε το κεφαλαιοποιητικό σύστημα που ισχύει για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης είτε το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση, δηλαδή να πάψουν να έχουν «κλειδωμένες» παροχές και να τις συνδέσουν με τις καταβαλλόμενες εισφορές, τις επενδύσεις και τις αποδόσεις. Στο πλαίσιο αυτό (που ήδη εφαρμόζεται στα Ταμεία επαγγελματικής – υποχρεωτικής ασφάλισης καθώς και στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης το οποίο περιλαμβάνει τη συντριπτική πλειοψηφία των συνταξιούχων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα) προβλέπονται για τα Ταμεία όπως το ΤΑΠΙΛΤΑΤ (πρώην τραπέζης Πίστεως, Ιονικής Λαϊκής), του Ταμείου του προσωπικού της ΕΤΕ, του Μετοχικού των υπαλλήλων της Τράπεζας της Ελλάδος, τα ταμεία πρόνοιας των δικηγορικών συλλόγων κ.α:

 

1. Να τηρούν από την 1/1/2014 σε ατομικές μερίδες τις ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται για κάθε ασφαλισμένο.

 

2. Να υποβάλλουν, κάθε έτος, στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή, αναλογιστικές μελέτες και οικονομικές καταστάσεις για τον έλεγχο της βιωσιμότητάς τους.

 

3. Εντός 3 μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου (που ξεκινά την 5/5/2014) να εκδοθεί υπουργική απόφαση, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, με την οποία θα καθορίζεται ποια Ταμεία θα ακολουθήσουν το κεφαλαιοποιητικό σύστημα των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης των άρθρων 7 και 8 του ν. 3029/2002 (Α΄ 160) και ποιά το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (NDC).

 

Σε περίπτωση καθιέρωσης κεφαλαιοποιητικού συστήματος θα έχει εφαρμογή η νομοθεσία για τις επενδύσεις των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης ενώ σε περίπτωση καθιέρωσης διανεμητικού συστήματος οι όροι και οι προϋποθέσεις των επενδύσεων καθορίζονται με υπουργική απόφαση, ύστερα από γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.