Βαριά πρόστιμα στις εταιρείες κοινοχρήστων για την τήρηση αρχείου παραστατικών

Για δύο χρόνια θα πρέπει οι εταιρίες που εκδίδουν τα κοινόχρηστα των πολυκατοικιών να κρατούν αντίγραφα των παραστατικών των δαπανών, ενώ οι ένοικοι με δικά τους έξοδα μπορούν να ζητούν φωτοαντίγραφα των τιμολογίων.

 

Αυτά ορίζονται μεταξύ άλλων για την υποχρέωση των εταιριών διαχείρισης αλλά και των φυσικών προσώπων – διαχειριστών των κοινοχρήστων των πολυκατοικιών στους κανόνες Διακίνησης Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών του υπουργείου Ανάπτυξης. Οι τελικές αλλαγές ενσωματώθηκαν στους ΔΙΕΠΠΥ από την ηγεσία του υπουργείου και το θεσμικό πλαίσιο ορίζει τα εξής:

 

1. Οι ατομικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα που εκδίδουν τα κοινόχρηστα οφείλουν να λαμβάνουν από το διαχειριστή τα πρωτότυπα των παραστατικών των δαπανών και να κρατούν αντίγραφα αυτών για τουλάχιστον δύο χρόνια είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή. Σε περίπτωση άρνησης του διαχειριστή να παράσχει τα εν λόγω στοιχεία, οι υπόχρεοι οφείλουν να ενημερώσουν αμέσως και εγγράφως τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Οι ένοικοι δικαιούνται με δαπάνες τους να ζητούν από τους υπόχρεους απλά φωτοαντίγραφα των εν λόγω παραστατικών.

 

2. Οι ατομικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα που ασκούν διαχείριση πολυκατοικιών, πέραν της υποχρέωσης της προηγούμενης παραγράφου υποχρεούνται να αναρτούν σε πίνακα ανακοινώσεων με διαφανή πρόσοψη, η οποία ασφαλίζεται, εκτός από την συγκεντρωτική κατάσταση κοινοχρήστων και αντίγραφα παραστατικών των δαπανών. Σε περίπτωση αφαίρεσης καθ’ οιονδήποτε τρόπο των αντιγράφων των παραστατικών από τον άνω πίνακα ανακοινώσεων, τα φωτοαντίγραφα των παραστατικών αντικαθίστανται εντός ευλόγου χρόνου.

 

3. Η δημιουργία, κάλυψη και αύξηση του αποθεματικού της πολυκατοικίας δεν συνιστά δαπάνη.

 

4. Οι παραβάτες τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ. Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.

 

Πηγή: Ημερησία