Η ρύθμιση για τις ασφαλιστικές οφειλές

Το ελάχιστο μηνιαίο ποσό δόσης των 50 ευρώ, η έκπτωση των προσαυξήσεων κατά 100% σε περίπτωση εφάπαξ πληρωμής της οφειλής, οι τρεις προαιρετικές ασφαλιστικές κατηγορίες στον ΟΑΕΕ από δύο που είναι σήμερα και η πληρωμή των τρεχουσών ασφαλιστικών οφειλών ως προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση είναι τα βασικά σημεία που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για τη ρύθμιση οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία.

 

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το συνολικό ποσό των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών ανέρχεται στα 21,5 δισεκατομμύρια ευρώ.

 

Ποιες οφειλές υπάγονται στη ρύθμιση

 

 • Το σύνολο των ασφαλιστικών οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην ΝΑΤ, οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες την 1η/2/2015, υπάγεται σε ρύθμιση κατόπιν αίτησης του οφειλέτη προς την αρμόδια υπηρεσία του οικείου φορέα. Η αίτηση για υπαγωγή προς τον οικείο φορέα ασφάλισης υποβάλλεται μέχρι τις 30/4/2015. Στην παρούσα ρύθμιση δύναται να υπαχθούν, μετά από αίτησή τους, οφειλέτες που έχουν ήδη υπαχθεί σε υφιστάμενες ρυθμίσεις.
 • Για φυσικά πρόσωπα που έχουν διακόψει την επαγγελματική δραστηριότητά τους, καθώς και για ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ που ασκούν το ελεύθερο επάγγελμα, σε περίπτωση αποδεδειγμένου μηδενικού εισοδήματος κατά το έτος χρήσης 2014, μη συμπεριλαμβανομένων επιδομάτων ανεργίας και προνοιακών παροχών, αναστέλλεται μετά από αίτησή τους το σύνολο των εισπρακτικών μέτρων και διώξεων κατά του οφειλέτη για περίοδο 12 μηνών, μετά την πάροδο των οποίων υπάγεται στη ρύθμιση της παρ.1, με αίτηση που υποβάλλεται προς τον οικείο φορέα ασφάλισης μέχρι τις 31/3/2016.
 • Προϋπόθεση για την υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση είναι η καταβολή των τρεχουσών εισφορών από την 1η/2/ 2015 και εφεξής.
 • Η ρύθμιση του ποσού της οφειλής γίνεται μέχρι και σε 100 μηνιαίες δόσεις. Σε κάθε περίπτωση, το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης για τις ρυθμιζόμενες ασφαλιστικές οφειλές δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο των 50 ευρώ.
 • Το σύνολο της οφειλής που υπάγεται στην παρούσα ρύθμιση (κύρια οφειλή και προσαυξήσεις) κεφαλαιοποιείται τον προηγούμενο της ρύθμισης μήνα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.

 

Οι εκπτώσεις και οι προσαυξήσεις

Οταν το ύψος της οφειλής είναι άνω των 5.000 ευρώ, αυτή προσαυξάνεται εφεξής με 0,25 % μηνιαίως, χωρίς οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση, επιβάρυνση ή ποινή.

 

Για ύψος οφειλής έως 5.000 ευρώ δεν επιβάλλεται μηνιαία προσαύξηση. Στους οφειλέτες που υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση χορηγείται έκπτωση επί των προσαυξήσεων και πρόσθετων τελών, εξαιρουμένων των αυτοτελών προστίμων, ως ακολούθως:

 

 1. Εφάπαξ καταβολή οφειλής, έκπτωση 100%.
 2. Ρύθμιση έως 50 δόσεις, έκπτωση 70%.
 3. Ρύθμιση από 51 έως 100 δόσεις, έκπτωση 50%.

 

Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση δύναται να υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες ή ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής.

 

Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την επίδοση της απόφασης υπαγωγής στον οφειλέτη. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το ποσό της κάθε δόσης, ο αριθμός των δόσεων και κάθε άλλη αναγκαία ρύθμιση.

 

Πότε ο οφειλέτης χάνει τη ρύθμιση

 

α. Ο οφειλέτης χάνει τη ρύθμιση σε περίπτωση καθυστέρησης πέραν του ενός μηνός μίας δόσης της ρύθμισης ανά 12μηνο προγράμματος ρύθμισης.

β. Εξαιτίας μη καταβολής τρεχουσών εισφορών.

Η απώλεια της ρύθμισης έχει ως συνέπεια για το σύνολο της οφειλής:

α) την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης,

β) την κατάσταση ως απαιτητού του συνόλου του υπολοίπου της οφειλής και των προηγούμενων προσαυξήσεων και τόκων,

γ) την επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα.

 

ΟΑΕΕ: Πρόβλεψη για 3 προαιρετικές κατηγορίες

 

Ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ που δεν έχουν ασκήσει το δικαίωμα επιλογής κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία ή το έχουν απολέσει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 32 του ν.4075/2012 (ΦΕΚ 89, A’), όπως η προθεσμία αυτής παρατάθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 55 του ν.4310/2014 (ΦΕΚ 258, Α’), μπορούν με αίτησή τους να επιλέξουν την κατάταξή τους σε μία εκ των τριών αμέσως κατώτερων ασφαλιστικών κατηγοριών του κλάδου σύνταξης, όπως αυτές προβλέπονται από το π.δ. 5/2007 (ΦΕΚ 4, Α’), από αυτήν που υπάγονται υποχρεωτικά, και να παραμείνουν σε αυτήν έως 31/12/2016.

 

Ασφαλισμένοι που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος διατηρούν ενεργό δικαίωμα επιλογής κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 32 του ν.4075/2012 (ΦΕΚ 89, A’), όπως ισχύει, μπορούν, με νέα αίτησή τους, να ασκήσουν το δικαίωμα επιλογής ως προς τον, κατά περίπτωση, αριθμό κατηγοριών που υπολείπονται σύμφωνα με τα ανωτέρω.

 

Το δικαίωμα επιλογής κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία, σύμφωνα με την παρούσα ρύθμιση, χορηγείται μέχρι δύο φορές.

 

Για τον καθορισμό των δικαιούχων υπαγωγής, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας και κάθε άλλου σχετικού θέματος ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 32 του ν.4075/2012 (ΦΕΚ 89, A’), όπως ισχύει.

 

Xρέη που μπορούν να υπαχθούν

 

 • * Στη νέα ρύθμιση μπορεί να υπαχθεί το σύνολο των ασφαλιστικών οφειλών προς το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, των ΝΠΔΔ του Δημοσίου, Α.Ε. του Δημοσίου μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και ΝΠΙΔ του Δημοσίου και των ΟΤΑ που επιδιώκουν κοινωφελείς και άλλους δημόσιους σκοπούς που περιλαμβάνονται στο Επικαιροποιημένο Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και υπάγονται στις ειδικές διατάξεις του ν. 1892/90, όπως ισχύει, καθώς και των Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών, Αγροτικών Συνεταιρισμών, Κοινοπραξιών Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Κεντρικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες την 1η/2/2015, κεφαλαιοποιείται την 31η/12/2014 και ρυθμίζεται, κατόπιν αίτησης στις αρμόδιες υπηρεσίες, έως 150 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση 50% επί των προσαυξήσεων και πρόσθετων τελών. Προϋπόθεση για την υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση είναι η καταβολή των τρεχουσών εισφορών από την 1η/2/2015.

 

 • Οφειλέτες που έχουν υπαχθεί στον προσωρινό διακανονισμό του άρθρου 48 του Ν. 3943/2011 όπως αυτός ισχύει και τηρούν τους όρους αυτού, και εφόσον το υπόλοιπο ύψος της οφειλής τους είναι άνω των 15.000 ευρώ, εντάσσονται αυτοδίκαια για το υπόλοιπο της οφειλής στην παρούσα ρύθμιση σε 100 δόσεις, εκτός αν με αίτησή τους που υποβάλλεται μέχρι 30/4/2015 ζητήσουν την υπαγωγή σε μικρότερο αριθμό δόσεων.

 

 • Στην παρούσα ρύθμιση δύναται να υπαχθούν μετά από αίτησή τους και οφειλές προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, που αφορούν επιστροφές παροχών και ενοίκια ακινήτων, συνολικού ύψους έως 500.000 ευρώ.

 

Πηγή: Εφημερίδα Ναυτεμπορική