Κώδικας εναντίον της διαπλοκής

Διετής απαγόρευση ιδιωτικής δράσης πρώην υπουργών στον τομέα αρμοδιότητάς τους.

 

Κώδικα δεοντολογίας με στόχο τη δημιουργία δικλίδων ασφαλείας έναντι φαινομένων διαπλοκής από μέλη του υπουργικού συμβουλίου διαμόρφωσε η κυβέρνηση.

 

Ο κώδικας υπεγράφη από τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» και προβλέπει, μεταξύ άλλων, διετή απαγόρευση στην άσκηση ιδιωτικής δραστηριότητας από πρώην υπουργούς αν αυτή σχετίζεται με το χαρτοφυλάκιο που διαχειρίστηκαν.

 

«Για διάστημα δύο ετών από την αποχώρηση από τη θέση τους, τα μέλη της κυβέρνησης απέχουν από κάθε ιδιωτική δραστηριότητα σχετιζόμενη με τα καθήκοντα που άσκησαν, εφόσον αυτή μπορεί να δημιουργήσει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων», υπογραμμίζεται.

 

Παράλληλα, προβλέπεται ότι τα μέλη της κυβέρνησης οφείλουν να δηλώνουν στον πρωθυπουργό, κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους, υπάρχουσα σύγκρουση συμφερόντων, καθώς και όλες τις αμοιβόμενες δραστηριότητες που άσκησαν κατά την τελευταία 5ετία.

 

Επίσης απαγορεύεται να αποκαλύπτουν σε τρίτους στοιχεία σχετιζόμενα με αντικείμενα για τα οποία έχουν λάβει εμπιστευτικές πληροφορίες λόγω της θέσης τους στην κυβέρνηση.

 

Τέλος, δεκτά από υπουργούς είναι δώρα μόνο μικρής αξίας και αυτά θα πρέπει να καταχωρίζονται «σε κατάλογο που τηρείται στο γραφείο Πρωθυπουργού».

 

Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ