ΟΒΡΕΠΟΜ: Προσλαμβάνει 32 άτομα για τη λειτουργία των παιδικών σταθμών

Στην πρόσληψη 32 ατόμων προχωρά ο Οργανισμός Βρεφονηπιακής, Παιδικής και Οικογενειακής Μέριμνας (ΟΒΡΕΠΟΜ) του δήμου θεσσαλονίκης, με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες των παιδικών σταθμών του, στο πλαίσιο του προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής». 

 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα γίνονται δεκτές μέχρι και Πέμπτη 16 Οκτωβρίου.

 

Όπως έγινε γνωστό, στον ΟΒΡΕΠΟΜ θα προσληφθούν δεκαοκτώ άτομα από τον κλάδο ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, έξι από τον κλάδο ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, δύο μάγειρες από την κατηγορία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και έξι άτομα υποχρεωτικής εκπαίδευσης για βοηθητικές εργασίες. Όσοι προσληφθούν θα απασχοληθούν στον οργανισμό με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας μέχρι και τις 31 Αυγούστου 2015.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο (εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή) ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: ΝΠΔΔ «Οργανισμός Βρεφονηπιακής, Παιδικής και Οικογενειακής Μέριμνας (ΟΒΡΕΠΟΜ) Δήμου θεσσαλονίκης», Μιαούλη 4, Τ.Κ. 55337, Τριανδρία, υπόψη Ουρανίας Κούτσου (τηλ. 2310 989.283).