Προσεισμικός έλεγχος σχολικών κτηρίων στη Θεσσαλονίκη

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Τη «συμφωνία πλαίσιο για την ανάθεση υπηρεσιών για τη διενέργεια Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Σχολικών Κτιρίων Δήμου Θεσσαλονίκης», ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο στη διάρκεια της 23ης τακτικής συνεδρίασης, την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2015.

Σκοπός της διαδικασίας είναι να υπάρξει καταγραφή της ποιότητας του δομικού περιβάλλοντος των σχολείων, η κυριότητα των οποίων από την έναρξη Εφαρμογής του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένη Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» έχει περιέλθει στις αρμοδιότητες των ΟΤΑ, καθώς και να γίνει μια πρώτη αποτίμηση της αντισεισμικής ικανότητάς τους.

Η μέθοδος της διαδικασίας βασίζεται στη στατιστική επεξεργασία της σεισμικής επικινδυνότητας, σύμφωνα με τη μεθοδολογία του Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου (Ταχύς Οπτικός Έλεγχος), του ΟΑΣΠ (Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας) και του Μακροσκοπικού, Πρωτοβάθμιου και Ταχέος Οπτικού Ελέγχου (ΤΟΕ) της υπ’ αριθ. 7581/2014 Απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Ήδη, με Απόφαση Δημάρχου, συγκροτήθηκε Ομάδα Έργου με σκοπό την υπαγωγή στο Ν. 4178/2013 των αυθαίρετων κατασκευών των κτιρίων και εγκαταστάσεων του Δήμου και την τακτοποίηση των ακινήτων, από την οποία απορρέει η υποχρέωση σύνταξης των Δελτίων Δομικής Τρωτότητας (ΔΕ.ΔΟ.ΤΑ.), σύμφωνα πάντα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις περί ακινήτων.

Ταυτόχρονα, ο Δήμος Θεσσαλονίκης επισπεύδει τις διαδικασίες για την  υπαγωγή όλων των αυθαίρετων κατασκευών των σχολικών συγκροτημάτων και την τακτοποίησή τους στο ίδιο νομικό πλαίσιο, καθώς και τη σύναψη σύμβασης με σκοπό τις ενεργειακές επιθεωρήσεις των παραπάνω κτιρίων.

Ο Πρωτοβάθμιος Προσεισμικός Έλεγχος επιτυγχάνει σε μεγάλο βαθμό την τεκμηρίωση του φέροντα οργανισμού και την καταγραφή της παθολογίας (βλάβες) του κτιρίου.

«Τα αποτελέσματα αυτής της εργασίας θα χρησιμοποιηθούν από το Δήμο Θεσσαλονίκης για να εκτιμήσει το επίπεδο ασφάλειας που παρέχουν τα σχολικά κτίρια, ώστε να διαμορφώσει αποτελεσματικά και ορθολογικά την πολιτική του στο ευαίσθητο θέμα της σχολικής στέγης, προχωρώντας σε καίριες παρεμβάσεις που θα αναβαθμίσουν τη δομική ποιότητα των σχολικών κτιρίων» τόνισε στην εισήγησή του ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος και Καθαριότητας, Θανάσης Παππάς.