Προσλήψεις εποχικού προσωπικού από το Δήμο Καλαμαριάς

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Την πρόσληψη εποχικού προσωπικού ανακοίνωσε ο δήμος Καλαμαριάς.

Ο Δήμαρχος Καλαμαριάς έχοντας υπόψη τις υπ΄ αριθμ. 93/29-02-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που ελήφθη σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του Ν 2738/1999, προκειμένου να αντιμετωπισθούν κατεπείγουσες και εποχιακές ανάγκες των Δ/νσεων του Δήμου μας.

Ανακοινώνει:

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα δύο μηνών για τις εξής θέσεις:

– Δύο  ΥΕ Εργατών ταφής-εκταφής και δύο ΥΕ Εργατών γενικά για τις ανάγκες του Δημοτικού Κοιμητηρίου,
– Ενός ΥΕ Εργάτη γενικών καθηκόντων και δύο ΥΕ Καθαριστών/τριών για τη Δ/νση Κοινωνικής μέριμνας, Αλληλεγγύης & Δημόσιας Υγείας,
– Δέκα  ΥΕ Εργατών καθαριότητας για τη Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης,
– Ενός ΥΕ Εργάτη γενικών καθηκόντων για το Τμήμα Πολιτισμού.

Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν.3584/07 (Κώδικας Δημοτ. & Κοινοτ. υπαλλήλων), να είναι υγιείς & αρτιμελείς και να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν έντυπη αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσα σε αποκλειστική προθεσμία (10) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου (Αγίου Νικολάου & Μικρουλέα γωνία).

Αιτήσεις από 29/3/2016 έως 7/4/2016.