Άδεια πατρότητας: Τι δικαιούνται οι μπαμπάδες;

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Η γονική άδεια αφορά όχι μόνο τις μαμάδες αλλά και τους μπαμπάδες αφού και οι …πατεράδες « έχουν ψυχή» και δικαιούνται να παίρνουν άδεια πατρότητας με τον ερχομό του νέου μέλους της οικογένειας.
Ο οικονομολόγος – λογιστής Αργύρης Καβουρίνος ανοίγει τον φάκελο «πατέρα» και αναφέρει αναλυτικά για το τι ισχύει στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα για τα δικαιώματα ενός μπαμπά κατά την απόκτηση παιδιού.

Η σύζυγός μου γέννησε. Δικαιούμαι κάποια άδεια;

Ο εργαζόμενος (με μισθωτή εργασία) πατέρας σε περίπτωση απόκτησης παιδιού, δικαιούται δύο (2) μέρες άδεια με αποδοχές, για κάθε παιδί και η άδεια αυτή δεν συμψηφίζεται με άλλες ημέρες αδείας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2000).

Ποιός από τους γονείς δικαιούται άδεια φροντίδας παιδιού ; Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας παιδιού μπορεί εναλλακτικά να ζητήσει και ο πατέρας, εφόσον δεν κάνει χρήση η εργαζόμενη μητέρα.
Το μειωμένο ωράριο για τη φροντίδα των παιδιών θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας (ΕΓΣΣΕ, 1993,άρθρο 9) και δεν πρέπει να δημιουργεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις. Επίσης ο εργαζόμενος πατέρας έχει αυτοτελές δικαίωμα και με τις ίδιες προϋποθέσεις χρήσης της άδειας φροντίδας παιδιού (μειωμένο ωράριο ή ισόχρονη άδεια) και σε περίπτωση που η μητέρα είναι αυτοαπασχολούμενη (ΕΓΣΕΕ 2014, αρ.2).

Τι είναι η ισόχρονη άδεια;

Είναι η εναλλακτική χρήση μειωμένου ωραρίου. Το μειωμένο ωράριο για «άδεια» θηλασμού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της ΕΓΣΣΕ του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δικαιούται ο/η/ εργαζόμενος-η με αίτηση του /της να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόμενη ισόχρονη άδεια με αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται μειωμένου ωραρίου για την φροντίδα του παιδιού.

Ο πατέρας έχει ειδική άδεια 6 μηνών;

Στην περίπτωση της ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας 6 μηνών, ο πατέρας δεν μπορεί να κάνει χρήση του δικαιώματος.

Γονική άδεια (Ν.4075/2012 αρθ. 50)

Ο εργαζόμενος γονέας έχει δικαίωμα γονικής άδειας ανατροφής του παιδιού μέχρις ότου συμπληρώσει την ηλικία των έξι (6) ετών, με σκοπό την εκπλήρωση των ελάχιστων υποχρεώσεων ανατροφής προς αυτό.

Σε περίπτωση διάστασης ή διαζυγίου ο κάθε γονέας διατηρεί αυτοτελές το δικαίωμα χορήγησης γονικής άδειας ανατροφής τέκνου. Η γονική άδεια ανατροφής είναι άνευ αποδοχών, χορηγείται εγγράφως για περίοδο τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών και αποτελεί ατομικό δικαίωμα κάθε γονέα, χωρίς δυνατότητα μεταβίβασης.

Άδεια φροντίδας υιοθετημένων τέκνων.

Το δικαίωμα διακοπής της εργασίας ή καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα των παιδιών σύμφωνα με το άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ του 1993 (άδεια φροντίδας τέκνου) έχουν και οι θετοί γονείς παιδιών ηλικίας έως έξι ετών, καθώς και οι άγαμοι γονείς με αφετηρία την ημερομηνία της υιοθεσίας (μπορούν και νωρίτερα με προϋποθέσεις).

Άδεια σχολικής παρακολούθησης

Προβλέπεται η χορήγηση από τον εργοδότη άδειας σχολικής παρακολούθησης για τους γονείς (μητέρα και πατέρα) παιδιών μέχρι 16 ετών, τα οποία παρακολουθούν μαθήματα στοιχειώδους ή μέσης εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένου και του νηπιαγωγείου).

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (ν. 1483/1984, άρθρο 9 & Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2008 -2009):

  1. η διάρκεια της άδειας είναι μέχρι τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος
  2. χορηγείται τμηματικά και ποτέ δεν ξεπερνά την μία (1) εργάσιμη ημέρα
  3. χορηγείται χωρίς περικοπή των αποδοχώνοι
  4. εργαζόμενοι γονείς δικαιούνται να απουσιάζουν ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα
  5.  εφόσον και οι δύο γονείς εργάζονται αποφασίζουν ποιος από τους δυο θα κάνει χρήση της άδειας αυτής ή εφόσον επιθυμούν την από κοινού της χρήση, αποφασίζουν για πόσο χρόνο ο καθένας, που πάντως δεν μπορεί συνολικά να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ημέρες
  6.  εφόσον ισχύουν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις βάσει νόμου, ΣΣΕ ή Κανονισμών Εργασίας, εφαρμόζονται αυτές
  7. η άδεια αυτή δεν συμψηφίζεται με άλλες άδειες.
  8. Ο αριθμός των απασχολουμένων στην επιχείρηση και το εάν ο άλλος γονέας του τέκνου εργάζεται ή όχι εκτός σπιτιού δεν έχει καμία επίπτωση στο δικαίωμα άδειας για παρακολούθηση σχολικής επίδοσης.
  9. Στην περίπτωση που και οι δύο γονείς εργάζονται, από κοινή συμφωνία τους προκύπτει ποιος θα κάνει κάθε φορά χρήση του δικαιώματος αδείας για παρακολούθηση σχολικής επίδοσης.
  10. Σύμφωνα με την ΕΓΣΣΕ 2008, άρθρο 4, η άδεια σχολικής παρακολούθησης χορηγείται αυτοτελώς για κάθε παιδί που είναι μαθητής (-τρια).