Αυστηρότερο πλαίσιο για τους αδύναμους «κόκκινους δανειολήπτες»

ΦΩΤΟ: EUROKINISSI

ΦΩΤΟ: EUROKINISSI

Αυστηρότερο για τους οικονομικά αδύναμους κατόχους «κόκκινων» δανείων γίνεται το πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας μετά τις αλλαγές που έφερε στο πολυνομοσχέδιο ο υπουργός Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης και αφορούν το σκέλος της επιδότησης των δανειακών υποχρεώσεων από το δημόσιο.

Συγκεκριμένα, αίρεται η αρχική διάταξη που προέβλεπε ότι το δημόσιο θα κάλυπτε από το 2017 και μετά τη ζημία των τραπεζών που θα προέκυπτε εφόσον οι καταβολές του δανειολήπτη στις τράπεζες θα ήταν λιγότερες από αυτές που όριζε το δικαστήριο.

Σημειώνεται ότι η εφαρμογή του συγκεκριμένου πλαισίου τίθεται σε από την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν καταλαμβάνει εκκρεμείς υποθέσεις καθώς και αιτήσεις που έχουν κατατεθεί έως και 31 Δεκεμβρίου2015.
Ειδικότερα, από το σχέδιο νόμο, απαλείφθηκε η διάταξη που ανέφερε ότι «σε περίπτωση που οι πραγματοποιηθείσες καταβολές του οφειλέτη στους πιστωτές από 1.1.2017 και μέχρι το τέλος της συνεισφοράς του Ελληνικού Δημοσίου υπολείπονται αυτών που ορίστηκαν με την απόφαση του δικαστηρίου, το υπολειπόμενο ποσό εξοφλείται από το Ελληνικό Δημόσιο».

Επίσης, συμπεριλήφθηκε και διάταξη η οποία ορίζει ότι «μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016 το Δημόσιο έχει τη δυνατότητα να προβεί σε μερική κάλυψη της διαφοράς μεταξύ του ποσού που καταβάλλει ο οφειλέτης, που πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις και του ποσού που ορίζεται στο σχέδιο διευθέτησης οφειλών. Στην περίπτωση αυτή το σχέδιο διευθέτησης οφειλών θεωρείται ότι εξυπηρετείται και οποιοδήποτε μη καταβληθέν ποσό κεφαλαιοποιείται στο υπολειπόμενο ποσό του σχεδίου διευθέτησης οφειλών».

Αυτό σημαίνει ότι όσοι από τους αδύναμους δανειολήπτες, οι οποίοι αιτηθούν και λάβουν οικονομική βοήθεια για την αποπληρωμή των οφειλών τους από το δημόσιο, δεν ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, το δημόσιο, θα καταβάλλει τη συμμετοχή του για το 2016, ώστε το δάνειο να παραμένει ενήμερο, άσχετα αν ο δανειολήπτης δεν καταβάλλει το τμήμα της δόσης που του αναλογεί.

Ωστόσο, οποιοδήποτε μη καταβληθέν ποσό θα κεφαλαιοποιείται στο υπολειπόμενο ποσό του σχεδίου διευθέτησης οφειλών. Δηλαδή τα ποσά που δεν έχει καταβάλλει ο δανειολήπτης θα κληθεί να τα πληρώσει στο μέλλον.

Ίδια θα είναι η διαδικασία και για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα στο πλαίσιο των τριών ετών που προβλέπεται να διαρκεί η κρατική επιδότηση, με τη διαφορά όμως, ότι από το 2017 το τραπεζικό ίδρυμα θα μπορεί να προσβάλει το σχέδιο διευθέτησης και να εκποιήσει την πρώτη κατοικία του δανειολήπτη.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, η συνεισφορά του δημοσίου στο σχέδιο διευθέτησης οφειλών δεν μπορεί να υπερβαίνει σε διάρκεια τα τρία έτη, και καταβάλλεται στους πιστωτές, υπό την προϋπόθεση ότι ο οφειλέτης παραμένει συνεπής στην καταβολή της ελάχιστης συνεισφοράς.

Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών η οποία θα εκδοθεί έως 31 Δεκεμβρίου 2015, καθορίζονται τα κριτήρια προσδιορισμού του ύψους της συνεισφοράς του Δημοσίου, της ελάχιστης συνεισφοράς του οφειλέτη καθώς και οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την εφαρμογή της παρούσας.

Εξάλλου, στο σχέδιο διευθέτησης οφειλών προβλέπεται ότι ο οφειλέτης θα καταβάλει το μέγιστο της δυνατότητας αποπληρωμής του και ότι το ποσό που θα πληρώνει είναι τέτοιο ώστε οι πιστωτές δεν θα βρεθούν χωρίς τη συναίνεσή τους σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτή στην οποία θα βρίσκονταν σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης.

Επίσης, απαλείφθηκε η διάταξη που προέβλεπε ότι η εκτίμηση του ποσού που θα λάμβαναν οι πιστωτές σε περίπτωση πλειστηριασμού της κύριας κατοικίας θα γινόταν από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα. Η εκτίμηση θα γίνεται με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδας, στην οποία θα προδιορίζεται και η  μέγιστη ικανότητα αποπληρωμής των οφειλετών, αλλά και η ενδεχόμενη ζημιά των πιστωτών.