Αυτοκίνητα: Αυτή είναι η τροπολογία για την απόσυρση – Τι ισχύει τελικά

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Κατατέθηκε στη Βουλή και συγκεκριμένα, μαζί με ττο σχέδιο νόμου “Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις: α) των Οδηγιών 2014/107/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/2060, β) των Οδηγιών 2014/86/ΕΕκαι 2015/121/ΕΕ, γ) της Οδηγίας 2013/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις” η τροπολογία για την παράταση της απόσυρσης.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις παρατείνεται το μέτρο της απόσυρσης αυτοκινήτων έως τον Μάιο του 2016 με νέα ποσοστά απαλλαγής, ψαλιδισμένα, από το τέλος ταξινόμησης για τα καινούργια επιβατικό αυτοκίνητα. Πιο συγκεκριμένα:

1. Με την παράγραφο 1 προβλέπεται απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης των καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων IX. μέχρι 2.000 κυβικά εκατοστά, φορολογητέας αξίας μέχρι 20.000 ευρώ, εφόσον παραλαμβάνονται σε αντικατάσταση παλαιών αυτοκινήτων των οποίων η άδεια έχει εκδοθεί μέχρι 31/12/2001. Συγκεκριμένα επιβατικά αυτοκίνητα:

α) μέχρι και 900 κυβικά εκατοστά, απαλλάσσονται από το 80% του προβλεπόμενου τέλους ταξινόμησης για φορολογητέα αξία μέχρι και 6.000 ευρώ.
β) από 901 μέχρι και 1.400 κυβικό εκατοστά, απαλλάσσονται από το 80% του προβλεπόμενου τέλους ταξινόμησης για φορολογητέα αξία μέχρι και 8.000 ευρώ.
γ) από 1.401 μέχρι και 1.600 κυβικά εκατοστά, απαλλάσσονται από το 60% του προβλεπόμενου τέλους ταξινόμησης και για φορολογητέα αξία μέχρι και 11.000 ευρώ.
δ) από 1.601 μέχρι και 1.800 κυβικά εκατοστά, απαλλάσσονται από το 35% του προβλεπόμενου τέλους ταξινόμησης και για φορολογητέα αξία μέχρι και 14.000 ευρώ.
ε) από 1.801 μέχρι και 2.000 κυβικό εκατοστά, απαλλάσσονται από το 25% του προβλεπόμενου τέλους ταξινόμησης και για φορολογητέα αξία μέχρι και 14.000 ευρώ.

2. Με την παράγραφο 2 προβλέπεται απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης καινούργιων φορτηγών αυτοκινήτων μικτού βάρους μέχρι 3.500 τόνων, εφόσον παραλαμβάνονται σε αντικατάσταση παλαιών αυτοκινήτων των οποίων η άδεια έχει εκδοθεί μέχρι 31/12/2001, κατά περίπτωση.

3. Με την παράγραφο 3 ορίζεται ότι αποσύρονται παλαιά αυτοκίνητα για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας μέχρι 31/12/2001 και δεν οφείλονται για αυτό τέλη κυκλοφορίας. Επίσης καθορίζεται η προθεσμία απόσυρσης τους έως 20/5/2016.

4. Με την παράγραφο 4 ορίζεται ως νέα προθεσμία βεβαίωσης και καταβολής του τέλους ταξινόμησης των καινούργιων αυτοκίνητων που παραλαμβάνονται με μερική απαλλαγή η 31η Μαΐου 2016.

5. Με την παράγραφο 5, ορίζεται ότι η ήδη εκδοθείσα κοινή υπουργική απόφαση καθορισμού της διαδικασίας απόσυρσης, καθώς και των απαιτούμενων δικαιολογητικών ισχύει για την εφαρμογή των προτεινόμενων διατάξεων.

6. Με την παράγραφο 6 λαμβάνεται πρόνοια, ώστε στις περιπτώσεις που επίσημοι διανομείς ή έμποροι έχουν ήδη παραλάβει από την αρχή του έτους αυτοκίνητα των παραγράφων 1 και 2 των προτεινόμενων διατάξεων με καταβολή ολόκληρου του τέλους ταξινόμησης και τα οποία μεταβιβάζονται από ιδιώτες και ταξινομούνται σε αντικατάσταση παλαιών αυτοκινήτων, να επιστρέφεται η διαφορά αυτού, με βάση τα καθοριζόμενα με τις προτεινόμενες διατάξεις νέα ποσοστά απαλλαγής κατά περίπτωση.

7. Ομοίως με την παράγραφο 7 λαμβάνεται πρόνοια, ώστε να επιστρέφεται η διαφορά του τέλους ταξινόμησης για επιβατικά αυτοκίνητα που παρελήφθησαν από την αρχή του έτους έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος των προτεινόμενων διατάξεων για εκθεσιακούς σκοπούς και για τα οποία προβλέπεται εξάμηνη αναστολή της είσπραξης του βεβαιωθέντος τέλους ταξινόμησης, με την προϋπόθεση ότι αυτό θα καταβληθεί μέχρι 31/5/2016.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ:

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις: α) των Οδηγιών2014/107/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/2060, β) των Οδηγιών 2014/86/ΕΕ και 2015/121/ΕΕ, γ) της Οδηγίας 2013/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις.”

Άρθρο ….
Κίνητρα για την αντικατάσταση αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας.

1. α) Καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης κυλινδρισμού κινητήρα μέχρι και 2.000 κυβικά εκατοστά που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές των Κανονισμών ΕΚ 715/2007 και 692/2008 (EURO 5 – EURO 6) και με φορολογητέα αξία μικρότερη των 20.000 ευρώ, τα οποία παραλαμβάνονται σε αντικατάσταση επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, που αποσύρονται από την κυκλοφορία για καταστροφή, απαλλάσσονται από το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 121 του ν. 2960/ 2001 τέλος ταξινόμησης, ως εξής:
α) Αυτοκίνητα κυλινδρισμού κινητήρα μέχρι και 900 κυβικά εκατοστά, απαλλάσσονται από το 80% του προβλεπόμενου τέλους ταξινόμησης για φορολογητέα αξία μέχρι και 6.000 ευρώ.
β) Αυτοκίνητα κυλινδρισμού από 901 μέχρι και 1.400 κυβικά εκατοστό, απαλλάσσονται από το 80% του προβλεπόμενου τέλους ταξινόμησης για φορολογητέα αξία μέχρι και 8.000 ευρώ.
γ) Αυτοκίνητα κυλινδρισμού κινητήρα από 1.401 μέχρι και 1.600 κυβικά εκατοστά, απαλλάσσονται από το 60% του προβλεπόμενου τέλους ταξινόμησης και για
φορολογητέα αξία μέχρι και 11.000 ευρώ.
δ) Αυτοκίνητα κυλινδρισμού κινητήρα από 1.601 μέχρι και 1.800 κυβικά εκατοστά, απαλλάσσονται από το 35% του προβλεπόμενου τέλους ταξινόμησης και για φορολογητέα αξία μέχρι και 14.000 ευρώ.
ε) Αυτοκίνητα κυλινδρισμού κινητήρα από 1.801 μέχρι και 2.000 κυβικά εκατοστά, απαλλάσσονται από το 25% του προβλεπόμενου τέλους ταξινόμησης και για φορολογητέα αξία μέχρι και 14.000 ευρώ.
ζ) Η κατά την προηγούμενη περίπτωση φορολογητέα αξία διαμορφώνεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 126 του ν. 2960/2001 και σε περίπτωση που είναι μεγαλύτερη των προαναφερόμενων ποσών εισπράττεται για το επιπλέον ποσό, ο προβλεπόμενος ακέραιος συντελεστής τέλους ταξινόμησης.

2. Καινούρια φορτηγά αυτοκίνητα μικτού βάρους μέχρι και 3,5 τόνων, που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές των Κανονισμών ΕΚ 715/2007 και 692/2008 (EURO  5 και EURO 6) και παραλαμβάνονται σε αντικατάσταση επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης ή όμοιων φορτηγών, που αποσύρονται από την κυκλοφορία για καταστροφή, απαλλάσσονται του προβλεπόμενου από τις περιπτώσεις β’, γ’ και ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 123 του ν. 2960/2001 τέλους ταξινόμησης ως εξής:
α) για τα αυτοκίνητα των παραπάνω περιπτώσεων β’ και γ’ κυλινδρισμού κινητήρα μέχρι και 1.600 κυβικά εκατοστά κατά 60% και για τα κυλινδρισμού κινητήρα πάνω από 1.600 μέχρι και 3.500 κυβικά εκατοστά κατά 50%,
β) για τα αυτοκίνητα κυλινδρισμού κινητήρα μέχρι και 3.500 κυβικά εκατοστά της παραπάνω περίπτωσης ε’ κατά 40%.

3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 εφαρμόζονται για αυτοκίνητα παλαιός τεχνολογίας για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα μέχρι 31.12.2001, τα οποία θα έχουν αποσυρθεί μέχρι 20.5.2016 και για τα οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου γίνεται η διαγραφή, καθώς και τυχόν οφειλομένων προηγούμενων ετών.

4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2, εφαρμόζονται για καινούργια αυτοκίνητα για τα οποία το τέλος ταξινόμησης βεβαιώνεται και καταβάλλεται μέχρι και 31.5.2016.

5. Η κοινή υπουργική απόφαση που εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 3899/2010, ισχύει, κατ’ αναλογία και για τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων, ως προς τη διαδικασία απόσυρσης από την κυκλοφορία των αυτοκινήτων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τις αρμόδιες αρχές και φορείς εν γένει, καθώς και τις αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του μέτρου της απόσυρσης.

6. Αυτοκίνητα της παραγράφου 1 και 2 του παρόντος άρθρου, για τα οποία το προβλεπόμενο από τις διατάξεις των άρθρων 121 και 123 του ν.2960/2001 (Α’ 265) τέλος ταξινόμησης βεβαιώθηκε και καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου από 1.1.2016 μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος άρθρου, από επίσημους διανομείς ή εμπόρους αυτοκινήτων, εφόσον μεταβιβάζονται από ιδιώτες και ταξινομούνται σε αντικατάσταση αποσυρόμενου της κυκλοφορίας επιβατικού ή φορτηγού αυτοκινήτου, επιστρέφεται η διαφορά του τέλους ταξινόμησης που προκύπτει κατ’ εφαρμογή των οριζομένων των προαναφερόμενων παραγράφων. Η διαφορά του τέλους ταξινόμησης επιστρέφεται κατά τα οριζόμενα από το άρθρο 32 του ν. 2960/2001 μετά από αίτηση στην αρμόδια τελωνειακή αρχή καταβολής του τέλους ταξινόμησης.

7. Η διαφορά του τέλους ταξινόμησης επιστρέφεται ομοίως για επιβατικά αυτοκίνητα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν. 1477/84 (Α’144) και της παραγράφου 3 του άρθρου 133 του ν.2960/2001 για τα οποία το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 121 του ν. 2960/2001 τέλος ταξινόμησης βεβαιώθηκε από 1.1.2016 και καταβλήθηκε εξ ολόκληρου μέχρι 31.5.2016, από επίσημους διανομείς ή εμπόρους αυτοκινήτων, εφόσον μεταβιβάζονται από ιδιώτες και ταξινομούνται σε αντικατάσταση αποσυρόμενου της κυκλοφορίας επιβατικού ή φορτηγού αυτοκινήτου.

8. Στην αίτηση επιστροφής στις περιπτώσεις των παραγράφων 6 και 7 επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την κ.υ.α. της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν.3899/2010. Η κατά τα προηγούμενα αίτηση επιστροφής κατατίθεται μέσα σε διάστημα τριών (3) μηνών από την ταξινόμηση του οχήματος και το αργότερο μέχρι και τις 30.11.2016.

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΕΚΘΕΣΗ

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)
Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις: α) των Οδηγιών2014/107/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/2060, β) των Οδηγιών 2014/86/ΕΕ και 2015/121/ΕΕ , γ) της Οδηγίας 2013/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις.»

Α. Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας:

1. Παρατείνεται έως 20.5.2016 (ίσχυε μέχρι τα τέλη του 2015) το μέτρο της απόσυρσης αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα μέχρι 31.12.2001. Το μέτρο αυτό ισχύει για την παραλαβή:
α) καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης που πληρούν τις οριζόμενες προδιαγραφές και δεν υπερβαίνουν σε κυλίνδρισμα κινητήρα τα 2.000 κ.ε. και σε φορολογητέα αξία το ποσό των 20.000 ευρώ με νέα (χαμηλότερα) ποσοστά απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης [Τα νέα ποσοστά απαλλαγής κυμαίνονται (ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και τη φορολογητέα αξία) από 80% έως 25% (αντί από 100% έως 50% που ίσχυε το 2015)], β) καινούργιων φορτηγών αυτοκινήτων μικτού βάρους μέχρι και 3,5 τόνων, με τα ίδια ποσοστά απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης που ίσχυαν για το έτος 2015 (60%, 50% και 40%, κατά περίπτωση).
Τα προαναφερόμενα εφαρμόζονται για καινούργια αυτοκίνητα για τα οποία το τέλος ταξινόμησης βεβαιώνεται και καταβάλλεται μέχρι και 31.5.2016.

2. Προβλέπεται η επιστροφή της διαφοράς για τα ανωτέρω αυτοκίνητα (ι.χ. και φορτηγά) για τα οποία το τέλος ταξινόμησης βεβαιώθηκε και καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου από 1.1.2016 μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του υπό ψήφιση νόμου (ή μέχρι 31.5.2016 προκειμένου για εκθεσιακά ι.χ.), από επίσημους διανομείς ή εμπόρους αυτοκινήτων, εφόσον μεταβιβάζονται από ιδιώτες και ταξινομούνται σε αντικατάσταση αποσυρόμενου της κυκλοφορίας επιβατικού ή φορτηγού αυτοκινήτου. Επίσης καθορίζονται τα δικαιολογητικά και η προθεσμία για την κατάθεση της αίτησης επιστροφής της εν λόγω διαφοράς.

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλείται απώλεια εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2016, λόγω της μερικής απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης των καινούργιων αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται σε αντικατάσταση ομοίων παλαιάς τεχνολογίας που αποσύρονται. Το ύψος της απώλειας αυτής εκτιμάται στο ποσό των 50 εκατ. ευρώ, περίπου.

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)
Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις: α) των Οδηγιών 2014/107/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/2060, β) των Οδηγιών 2014/86/ΕΕ και 2015/121/ΕΕ, γ) της Οδηγίας 2013/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις.»

Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλείται απώλεια εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2016, λόγω της μερικής απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης των καινούργιων αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται σε αντικατάσταση ομοίων παλαιάς τεχνολογίας που αποσύρονται.

Η απώλεια αυτή, το ύψος της οποίας εκτιμάται στο ποσό των 50 εκατ. ευρώ, περίπου θα καλυφθεί από άλλες πηγές εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού και τα έσοδα που θα προκύψουν από την αναμενόμενη τόνωση της αγοράς αυτοκινήτου.