Αγορά οικοπέδου και λειτουργία κέντρου αποτέφρωσης νεκρών

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης  προχώρησε στην ομόφωνη έγκριση αγοράς οικοπέδου με στόχο την εγκατάσταση και λειτουργία Κέντρου Αποτέφρωσης Νεκρών (ΚΑΝ) στη διάρκεια της 29ης τακτικής του συνεδρίασης, χθες, Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2015.

Η αγορά θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία διενέργειας δημοπρασίας σύμφωνα με το άρθρο 201 του Ν.3463/2006 καθώς και με το Π.Δ. 270/81 και με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία κρίνεται επιβεβλημένη, δεδομένου του θεμελιώδους δικαιώματος των ανθρώπων να διαθέτουν μετά θάνατον το σώμα τους σύμφωνα με τις θρησκευτικές, κοσμοθεωρητικές και ιδεολογικές τους αντιλήψεις, όπως αυτό απορρέει από τα άρθρα 2 παρ.1 του Συντάγματος για το σεβασμό της ανθρώπινης αξίας καθώς και από το άρθρο 13 του Συντάγματος για τη θρησκευτική ελευθερία.

Μετά την ομόφωνη απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στην έγκριση Τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος 2015 που αφορά τη μείωση κατά το ποσό των 400.000 ευρώ του Κ.Α. 7336.01.01 του έργου «Συντήρηση και επισκευή ΗΛΜ εγκαταστάσεων Κοιμητηρίων» ώστε να δοθεί η δυνατότητα αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την εγγραφή ισόποσης χρέωσης του Κ.Α. 7112 «Αγορά οικοπέδου για Αποτεφρωτήριο».

Το θέμα παραπέμπεται στην Οικονομική Επιτροπή για την κατάρτιση των όρων και τη διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας σύμφωνα με το άρθρο 72 Ν.3852/2010.