Αξιολόγηση χωρίς επιπτώσεις για όσους υπαχθούν στο 15%

Δεν θα υπάρχει καμία δυσμενής συνέπεια μισθολογικού, υπηρεσιακού ή άλλου χαρακτήρα για τους δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι, κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης, θα υπαχθούν στην κατηγορία του 15%, δηλαδή της τελευταίας κλίμακας του συστήματος αξιολόγησης.

 

Αυτό προβλέπεται σε τροπολογία του νόμου 4250/2014 για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 160).

 

Οπως αναφέρεται συγκεκριμένα:

 

«Οι εκθέσεις αξιολόγησης έτους 2013 δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία αποτίμησης των προσόντων των υπαλλήλων για τη θέση τους σε διαθεσιμότητα και κινητικότητα και δεν θα επιφέρουν καμία άλλη δυσμενή έννομη συνέπεια μισθολογικού, υπηρεσιακού ή άλλου χαρακτήρα για τους αξιολογούμενους υπαλλήλους». Η τροπολογία υλοποιεί τις σχετικές τοποθετήσεις της ηγεσίας του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Επιπλέον, στην τροπολογία ξεκαθαρίζεται ότι το συγκεκριμένο σύστημα αξιολόγησης «εφαρμόζεται αποκλειστικά για το έτος αξιολόγησης 2013». Από την επόμενη χρονιά θα ισχύσει άλλο σύστημα, που πρέπει να εισηγηθεί η κυβέρνηση. «Εφόσον η αξιολόγηση του έτους κατά το πάγιο σύστημα που θα ισχύσει είναι καλύτερη της αξιολόγησης του έτους 2013 με το μεταβατικό σύστημα αξιολόγησης, η καλύτερη αξιολόγηση του έτους 2014 ισχύει και για το 2013. Η δυσμενέστερη αξιολόγηση στην περίπτωση αυτή αφαιρείται από τον υπηρεσιακό φάκελο του υπαλλήλου», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Τι θα συμβεί όμως με τους δημοσίους υπαλλήλους που δεν θα αξιολογηθούν θετικά και θα περιλαμβάνονται στο 15%; Τα «μέτρα βελτίωσης της απόδοσης του αξιολογούμενου» συνίστανται ενδεικτικά στα εξής: Συμμετοχή σε συγκεκριμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης του ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ (Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης – Ινστιτούτο Επιμόρφωσης) ή άλλου πιστοποιημένου φορέα επιμόρφωσης. Επιμόρφωση σε άλλο αντικείμενο μέσα από τις δημόσιες δομές διά βίου μάθησης. Ανάπτυξη ορισμένης δεξιότητας. Βελτίωση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών, που άπτονται της εργασίας, της συμπεριφοράς κ.ο.κ. Εκούσια μετακίνηση εντός της υπηρεσίας.

Xρονικά όρια

Με την τροπολογία επανακαθορίζονται τα χρονικά όρια της διαδικασίας αξιολόγησης. Συγκεκριμένα: Εως την 1η Σεπτεμβρίου 2014 εκδίδεται η απόφαση επιμερισμού ποσοστών. Εντός του επόμενου δεκαπενθημέρου συντάσσεται η αυτοαξιολόγηση, μετά το πέρας του οποίου συντάσσονται εντός δεκαπέντε ημερών οι εισηγήσεις, εφόσον απαιτούνται, και εντός μηνός από το πέρας της προθεσμίας συμπλήρωσης της αυτοαξιολόγησης ή της εισήγησης, εφόσον απαιτείται, συντάσσονται οι εκθέσεις αξιολόγησης από τους αξιολογητές.

Θέλοντας να αντιμετωπίσει την άρνηση συμμετοχής που υπάρχει σε μερίδα υπαλλήλων, η νομοθετική ρύθμιση προβλέπει: Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας η αυτοαξιολόγηση των υπαλλήλων, η περαιτέρω διαδικασία δεν αναστέλλεται. Στην περίπτωση αυτή τα στοιχεία των αξιολογούμενων καθώς και η περίοδος αξιολόγησης συμπληρώνονται από την αρμόδια υπηρεσία προσωπικού.