Άνθιμος: Ενάντια στην λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές

Ενάντια στην κυριακάτικη λειτουργία των καταστημάτων τάσσεται με δήλωσή του ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Άνθιμος με αφορμή την προσφυγή εργοδοτών και εργαζομένων στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

 

Αναλυτικά η δήλωση του Μητροπολίτη Άνθιμου:

 

«Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς προσφυγῆς, ἐργοδοτῶν καὶ ἐργαζομένων στὸ χῶρο τοῦ ἐμπορίου, στὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας γιὰ νὰ ἀκυρωθῇ ἡ ὑπ’ ἀριθμ. Κ1-1119/7-7-2014 (ΦΕΚ 1859/8-7-2014 τ.Β’) ὑπουργικὴ ἀπόφαση, ἡ ὁποία καταργεῖ τὴν ἀργία τῆς Κυριακῆς σὲ πολυπληθεῖς περιοχὲς τῆς Χώρας, θεωρῶ χρέος μου νὰ προβῶ στὴν παροῦσα δήλωση, ἀφοῦ τὸ θέμα ἔχει σχέση καὶ μὲ τὴν ὀρθόδοξη πίστη μας.

 

Ἡ συνταγματικὴ κατοχύρωση τῆς ὀρθόδοξου χριστιανικῆς πίστεως καὶ ἡ ἀπὸ αἰώνων ἁγιογραφικὴ παράδοση τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν πο-λιτῶν νὰ τιμοῦν τὴν ἡμέρα τῆς Κυριακῆς μὲ ἀργία καὶ ἀκώλυτο τέλεση τῶν ἐκκλησιαστικῶν καθηκόντων τους, ἀλλὰ καὶ μὲ τὸ δικαίωμα τῆς ἀνα-παύσεως κατὰ τὴν ἡμέρα τοῦ Κυρίου, ἀκυρώνουν τὴν ὡς ἄνω ὑπουργικὴ ἀπόφαση καὶ δικαιώνουν τὴν ἀπαίτηση τῶν ἐργαζομένων νὰ διατηρηθῇ ἡ ἀργία τῆς Κυριακῆς.

 

Τὸ ἐπιχείρημα τοῦ νομοθέτου ὅτι τὸ ἄνοιγμα τῶν καταστημάτων θὰ γίνεται μετὰ τὴν 11.00 πρωϊνὴ ὥρα δὲν ἰσχύει, διότι ἡ παγχριστιανικὴ δι-δασκαλία ὁρίζει τὸν ἁγιασμὸ τῆς Κυριακῆς καθ’ ὅλη τὴν διάρκεια τοῦ 24ώρου μὲ τὸ δικαίωμα τῆς ἀναπαύσεως καὶ τῆς τελέσεως ἱερῶν ἔργων, ὅπως εἶναι ὁ ἐκκλησιασμός, τὰ μνημόσυνα, οἱ βαπτίσεις, οἱ γάμοι, οἱ ἐπι-σκέψεις ἀσθενῶν στὰ νοσοκομεῖα, καὶ ἡ συμμετοχὴ στὰ πολιτιστικὰ καὶ κοινωνικὰ δρώμενα.

 

Ἑπομένως γιὰ πλείστους λόγους θρησκευτικούς, κοινωνικοὺς καὶ παραδοσιακούς, ἡ ἀργία τῶν Κυριακῶν πρέπει νὰ μείνῃ ὅπως ἰσχύει ἀπὸ αἰώνων. Οἱ ὑπέρτατες ἀξίες, ὁ Θεὸς καὶ τὸ δημιούργημά του, ὁ ἄνθρω-πος, δὲν καταργοῦνται, οὔτε θίγονται».