Απαλλαγή φορολογικής δήλωσης 2015 με υπεύθυνη δήλωση στην Εφορία

Με μία υπεύθυνη δήλωση στην Εφορία θα μπορούν όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις να απαλλαγούν από την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης για το 2015 και να διεκπεραιώσουν εκκρεμείς υποθέσεις τους με τις φορολογικές αρχές που απαιτούν αποδεικτικό υποβολής δήλωσης ή εκκαθαριστικό σημείωμα.

 

Σε απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, Κ. Σαββαΐδου, ορίζεται ότι για την έκδοση διοικητικών πράξεων (π.χ. έκδοση ΑΦΕ) από τα τμήματα των ΔΟΥ για όσους φορολογούμενους δεν είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, απαιτείται μόνο η κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης στο οικείο τμήμα της ΔΟΥ, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος.

 

Βεβαίωση

Επισημαίνεται ότι οι εκτός Φορολογικής Διοίκησης Δημόσιες Υπηρεσίες και Φορείς για τη διεκπεραίωση διαδικασιών τους για τις οποίες απαιτείται ως δικαιολογητικό η βεβαίωση περί μη υποχρέωσης υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος υποχρεούνται να δέχονται από τους πολίτες την ως άνω υπεύθυνη δήλωση, αντίγραφο της οποίας θα αποστέλλεται στο τμήμα συμμόρφωσης της αρμόδιας ΔΟΥ για δειγματοληπτικό έλεγχο, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πληρούνται τα εισοδηματικά και άλλα κριτήρια, με βάση τα οποία δεν έχουν υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης. Για τους έγγαμους, η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται στο όνομα του συζύγου.

 

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τον νόμο, δεν έχουν υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης για το 2015 όσοι:

 

• Δεν είχαν ετήσιο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο.

• Αποτελούσαν εξαρτώμενα μέλη με ετήσιο φορολογητέο εισόδημα που δεν υπερέβη το ποσόν των 3.000 ευρώ.

• Ηταν κάτοικοι εξωτερικού χωρίς πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα στην Ελλάδα.

• Ηταν κεκαρμένοι μοναχοί με εισόδημα που δεν υπερέβη το ποσόν των 9.500 ευρώ.