Οι εφοριακοί καλούνται να δηλώσουν αν έχουν συγγενείς λογιστές

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Οι υπάλληλοι της Γ Γ.Δ.Ε. με συγγενικά πρόσωπα, τα οποία ασκούν το επάγγελμα του λογιστή (σε λογιστικό γραφείο ή επιχείρηση) και εφόσον πρόκειται για σύζυγο ή γονέα ή γονέα συζύγου ή τέκνα ή αδελφούς, έχουν την υποχρέωση υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης, αναφέροντας τα πλήρη στοιχεία τους, σημειώνει εγκύκλιος της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού.

Οπως υπογραμμίζει ο προϊστάμενος της υπηρεσίας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, η διαδικασία έχει ως εξής:

α) Όσοι από τους ως άνω υπαλλήλους δεν έχουν ήδη υποβάλει τη σχετική υπεύθυνη δήλωση, την υποβάλουν προς τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας τους, εντός ενός μηνός από την κοινοποίηση της παρούσας ή τη δημιουργία των σχετικών προϋποθέσεων (έναρξη υπαλληλικής σχέσης, έναρξη δραστηριότητας λογιστικών υπηρεσιών συγγενούς κλπ), οποτεδήποτε συντρέξουν αυτές.

β) Η υπεύθυνη δήλωση αναφέρει τα πλήρη στοιχεία του συγγενικού προσώπου, όπως το ονοματεπώνυμό του, το πατρώνυμο του, την ταχυδρομική διεύθυνση του λογιστικού γραφείου ή επιχείρησης που διατηρεί ή εργάζεται και το χρονικό διάστημα άσκησης δραστηριότητας ή απασχόλησης,

γ) Στη συνέχεια οι Προϊστάμενοι, αφού διαφυλάξουν ακριβές αντίγραφο αυτής στο βοηθητικό φάκελο του εκάστου υπαλλήλου, συντάσσουν συγκεντρωτική κατάσταση με τα ονόματα όσων υπέβαλαν υπεύθυνες δηλώσεις και με συνημμένες τις πρωτότυπες, τη διαβιβάζουν στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Α’, εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της παρούσας.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις που θα υποβληθούν σε μεταγενέστερο χρόνο, πρέπει να διαβιβάζονται από την εκάστοτε υπηρεσία στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού εντός 10 ημερών.

Η εγκύκλιος υπογραμμίζει ότι η τήρηση όλων των ανωτέρω καθίσταται υποχρεωτική, προκειμένου να μην τίθεται σε κίνδυνο το δημόσιο συμφέρον, να μην μειώνεται η αξιοπιστία και το κύρος των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών προς τους πολίτες, καθώς και για να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη και αμερόληπτη τέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων των υπαλλήλων.

Παράλληλα, στην εγκύκλιο υπενθυμίζεται μεταξύ άλλων ότι:

– Οι διατάξεις της παρ. 3 του αρ. 56 ν. 2065/1992 (ΦΕΚ 113Α’), απαγορεύουν σε φοροτεχνικούς υπαλλήλους να τηρούν λογιστικά βιβλία φορολογουμένων ή να παρέχουν σ’ αυτούς φορολογικές ή άλλες συμβουλές ή υπηρεσίες γενικά. Οι παραβάτες τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης μέχρι δύο έτη. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση απολύεται αυτοδικαίως της υπηρεσίας.

– Τα άρθρα 33, 34 και 35 του Υπαλληλικού Κώδικα ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α’) προσδιορίζουν τα ασυμβίβαστα έργα και ιδιότητες των δημοσίων υπαλλήλων.

-. Το αρ. 33 εισάγει απαγόρευση σε δημοσίους υπαλλήλους για την άσκηση έργων ασυμβιβάστων με το βουλευτικό αξίωμα, όπως αυτά ορίζονται στις κείμενες διατάξεις.

– Η διάταξη του αρ. 34 ορίζει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου ως ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Δικηγόρου.