Ισχύς αόριστης διάρκειας για τα πιστοποιητικά γνώσης χειρισμού Η/Υ στο δημόσιο

Αόριστης διάρκειας ισχύ έχουν, σύμφωνα με διευκρινιστική εγκύκλιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμιση, τα πιστοποιητικά γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή για τους υπαλλήλους του δημοσίου.

«Η ισχύς των πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδόθηκαν από τον Ο.Ε.Ε.Κ., από φορείς πιστοποιημένους από τον καταργηθέντα Ο.Ε.Ε.Κ. μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους και από φορείς πιστοποιημένους από τον Ο.Ε.Ε.Κ., τον Ε.Ο.Π.Π. και τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά την ημερομηνία πιστοποίησής τους είναι αόριστης διάρκειας. Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από 30.6.2014» αναφέρεται στην εγκύκλιο.

Σημειώνεται, ότι η ρύθμιση αποτελεί συνέχεια παλαιότερης εγκυκλίου αναφορικά με την ισχύ, έως 30/6/2014, των πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ, ως πρόσθετου προσόντος διορισμού στο δημόσιο.

Τέλος, το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης καλεί τα υπουργεία και τις αποκεντρωμένες διοικήσεις να διαβιβάσουν την εγκύκλιο στους φορείς που εποπτεύουν.