Μέχρι την Τετάρτη οι αιτήσεις για εργασία στον “Άγιο Στυλιανό”

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Ανακοινώθηκε η πρόσληψη τριών ατόμων στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης “Ο Άγιος Στυλιανός” με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών για την κάλυψη των έκτακτων και αυξημένων αναγκών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ», 28ης Οκτωβρίου 99, Θεσσαλονίκη, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8.00 π.μ. έως 2.00 μ.μ. Πληροφορίες: Ελένη Λάπα (τηλ. επικοινωνίας: 2310932601, εσωτ.: 25 και 2310911600, εσωτ. 18).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι και 24-8-2016.