Μεταρρύθμισης: Να στείλουν στοιχεία για τους υπαλλήλους που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα

Το αργότερο μέχρι αύριο, Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, θα πρέπει όλοι οι φορείς του δημοσίου να στείλουν στοιχεία για τους υπαλλήλους που τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, σύμφωνα με έγγραφο του γγ του υπουργείου Θ. Λιβάνιο, με την ένδειξη «Εξαιρετικά Επείγον».

 

Σύμφωνα με το έγγραφο, ο λόγος για την αποστολή των στοιχείων αποτελεί το γεγονός, ότι το υπουργείο έχει γίνει αποδέκτης εγγράφων από υπηρεσίες «σχετικά με υπαλλήλους που ετέθησαν σε διαθεσιμότητα και δεν είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις εκδοθείσες Ανακοινώσεις του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, επειδή οι τιθέμενες εκ του νόμου προθεσμίες είχαν εκπνεύσει».

Ως εκ τούτου ζητείται απ’ όλους τους φορείς να στείλουν στοιχεία για τους υπαλλήλους που ετέθησαν σε διαθεσιμότητα και για λόγους που δεν ανάγονται σε δική τους υπαιτιότητα (πχ αναπλήρωση εξαιρούμενου από τη διαθεσιμότητα, θέση σε διαθεσιμότητα εκπαιδευτικών μετά από έλεγχο του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., επαναφορά στην Υπηρεσία με ανάκληση πράξεων λύσης υπαλληλικής σχέσης λόγω πλάνης για τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα και στη συνέχεια θέσης σε διαθεσιμότητα αυτών, αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις που δικαιώνουν υποψηφίους για πρόσληψη σε θέσεις ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας και υποψήφιοι που καθ’ οιονδήποτε νόμιμο τρόπο συμπεριλήφθηκαν στους τελικούς πίνακες διορισθέντων σε δήμους, διορίσθηκαν και τέθηκαν σε διαθεσιμότητα μετά τη δημοσίευση του ν.4257/2014) δεν είχαν τη δυνατότητα υποβολής αίτησης σε καμία από τις εκδοθείσες έως σήμερα Ανακοινώσεις του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Όπως σημειώνεται το ως άνω αρχείο θα βεβαιώνεται από τον αρμόδιο προϊστάμενο της Δ/νσης Διοικητικού ή Προσωπικού για την ακρίβεια των στοιχείων του.